صوفیان

همچنین صوفیانیزاسمی دخترانه است که ازواژه مفردصوفی گرفته شده است

صوفیان می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره بدارد:

افرادویرایش

مکان‌هاویرایش