صیدمرادخان زند

هشتمین فرمانروای دودمان زند ایران

صِیدمُراد خان زند فرزند خدامراد خان، هشتمین فرمانروای دودمان زند ایران بود.

صیدمراد خان زند
Sayed Murad Zand.png
شاه ایران
سلطنتپنجشنبه ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ - ۱۴ شعبان ۱۲۰۳ ه‍.ق.
پیشینجعفرخان زند
پسینلطفعلی‌خان زند
زادهملایر
درگذشتهشیراز
فرزند(ان)آغا بیگم (همسر فتحعلی شاه)
دودماندودمان زند
پدرخدامراد خان زند

در زمان علیمراد خان زند پایتخت زندیان به اصفهان منتقل گردید و او به عنوان والی شیراز برگزیده شد. پس از درگذشت علیمراد خان در ۱۱۹۹ ه‍.ق.، جعفر خان زند با کنار زدن رقیبان به فرمانروایی زندیان رسید. ۴ سال بعد صیدمراد خان با کشتن جعفر خان در پنجشنبه ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ ه‍.ق. برای کمتر از ۴ ماه در شیراز به قدرت رسید. سرانجام در ۱۴ شعبان ۱۲۰۳ ه‍.ق. به دست لطفعلی خان زند (فرزند جعفر خان) کشته شد.

تبارنامهویرایش

بداق‌خانآغابیگمایناق‌خان
خدامرادخانامرالله‌خانآغابیگماسکندرخانزکی‌خانکریم‌خان
فرمانروایی ۱۱۲۹ تا ۱۱۵۸ خورشیدی
صادق‌خان
فرمانروایی ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۰ خورشیدی
صیدمرادخان
فرمانروایی ۱۱۶۷ تا ۱۱۶۸ خورشیدی
علیمرادخان
فرمانروایی ۱۱۶۱ تا ۱۱۶۴ خورشیدی
ابوالفتح‌خان
فرمانروایی ۱۱۵۸ خورشیدی
محمدعلی‌خان
فرمانروایی ۱۱۵۸ خورشیدی
جعفرخان
فرمانروایی ۱۱۶۴ تا ۱۱۶۷ خورشیدی
عبدالله‌خان
شیخ‌ویس‌خانلطفعلی‌خان
فرمانروایی ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۳ خورشیدی

منابعویرایش

محمد هاشم آصف (رستم‌الحکما)، رستم‌التواریخ، به اهتمام عزیزالله علیزاده، تهران: انتشارات فردوس، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص۱۳.

فرمانروای پیشین:
جعفرخان زند
شاهنشاهی زندیه
صیدمراد خان زند
شاهنشاه ایران

۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ (هجری خورشیدی)

جانشین:
لطفعلی‌خان زند