ضبط‌کردن صدا

(تغییرمسیر از ضبط و نشر آواها)

ضبط و نشر آواها ثبت الکتریکی یا مکانیکی و تولید مجدد اصواتی مانند گفته‌ها، خوانندگی یک خواننده یا اصوات تولیدی از سازها است. تا به امروز دو روش برای ضبط اصوات ابداع شده‌است، یکی به ضبط آنالوگ و دیگری به ضبط دیجیتالی شهرت دارند.

منابعویرایش