عارف (نام)

نام کوچک مردانه

عارف در لغت به معنای کسی است که به عرفان می‌پردازد. همچنین نامی خانوادگی در عربی، فارسی و زبان‌های دیگر است: