عاطفه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افرادEdit

سایر کاربردهاEdit