عاطفه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افراد

سایر کاربردها