عاطفه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افرادویرایش

سایر کاربردهاویرایش