عامل کاهنده یا احیاء کننده ماده‌ای است که از طریق از دست دادن الکترون مواد دیگر را می‌کاهد و خودش در این فرایند اکسید می‌شود. در مقابل یک عامل کاهنده، یک عامل اکسنده قرار دارد.

مثال‌ها ویرایش

مشخصات عوامل کاهنده ویرایش

عامل اکسنده عامل کاهنده پتانسیل کاهش (V)
Li+ + e = Li −3.04
Na+ + e = Na −2.71
Mg2+ + 2e = Mg −2.38
Al3+ + 3e = Al −1.66
2H2O(l) + 2e = H2(g) + 2OH −0.83
Cr3+ + 3e = Cr −0.74
Fe2+ + 2e = Fe −0.44
2H+ + e = H2 0.00
Sn4+ + 2e = Sn2+ +0.15
Cu2+ + e = Cu+ +0.16
Ag+ + e = Ag +0.80
Br2 + 2e = 2Br +1.07
Cl2 + 2e = 2Cl +1.36
MnO4 + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O +1.49

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش