عبدالعلی خان قراگوزلو

عبدالعلی خان قره گزلو ملقب به منصورالدوله از ملاکین بزرگ همدان و برادر ناتنی ابوالقاسم خان ناصرالملک بود.

عبدالعلی خان پسر احمدخان سرتیپ و نگارالسلطنه (دوم) بود. پس از فوت پدرش و مسافرت برادر بزرگش ابوالقاسم خان به انگلستان او و برادرش مهدی خان قره گزلو فرمانده فوج مخبران قره گزلو شدند. عبدالعلی خان املاک پهناوری در امزاجرد داشت که هر سال هزار خروار محصول اربابی آن می‌شد. عبدالعلی خان عصبی مزاج بود و گویا اختلال هواس داشته‌است. از او فرزندی باقی نماند.[۱]

منصورالدوله در گیر و دار مشروطه به همراه عده‌ای دیگر از خوانین قره گزلو دست به احتکار گندم زد تا به این ترتیب ظهیرالدوله حاکم مشروطه‌خواه همدان را در تنگنا اندازد. امیرافخم قره گزلو به ملاقات ظهیرالدوله رفت و او را تطمیع کرد تا دست از هواخواهی مردم بردارد، ولی ظهیرالدوله نپذیرفت. به رغم کارشکنی‌های منصورالدوله، امیرافخم و ناصرالملک، با ورود نماینده همدانی‌ها به مجلس و با پیگیری‌های او و ظهیرالدوله، خوانین مجبور به عقب‌نشینی شدند و مشکل نان برطرف گردید.[۲]

منابعویرایش

  1. اذکایی، پرویز. تحقیقات ایرانی: قراگزلوهای همدان. مجله آینده، شماره ۴ و ۵ (تیر و مرداد ۱۳۶۶): ص۲۴۳
  2. مؤمن، ابوالفتح. جایگاه اندیشمندان، آزادی خواهان و روحانیان در تحولات همدان در آستانه انقلاب مشروطیت، فصلنامه آموزه، شماره ۵.[۱]