باز کردن منو اصلی

عبدالله اسکندری، به یکی از این موارد اشاره دارد: