عبدالله بن مطیع

خلیفه چهارم زبیریان در کوفه

عبدالله بن مطیع بن اسود بن .... کعب قرشی عدوی، در زمان حیات پیامبر به دنیا آمد. او در واقعه حره که سال بعد از عاشورا رخ‌داد به‌عنوان رهبر مردم مدینه در دفاع از شهر، و به همراه عبدالله بن حنظله علیه سپاه یزید و شامیان جنگید ولی چون یارانش پراکنده شدند، شکست‌خورد و در مدینه پنهان شد لکن با آنها بیعت نکرد و بعد به مکه رفت و همان‌جا ساکن‌شد.

سال ۶۶ هجری قبل از قیام مختار و در زمان عبدالله ابن زبیر از طرف او، والی کوفه شد. او در همان آغاز کار گفت که بر سیره خلیفه دوم، عمل می کنم ولی از طرف یاران مختار مانند سائب بن مالک اشعری به او اعتراض شد که جز بر سیره علی نباید عمل شود. در قیام مختار، عبدالله بن مطیع در مقابل سپاه مختار ایستاد. در این نبرد شهر را از دست ابن مطیع درآوردند و در اختیار گرفتند و مختار او را اخراج کرد. او دوباره به مکه بازگشت. در حمله حجاج بن یوسف به مکه در سال ۷۳ هجری، ابن مطیع به همراه عبدالله بن زبیر کشته‌شد و سرشان را به شام فرستادند.