عتبة بن غزوان

عُتبة بن غزوان از اصحاب مشهور محمد پیامبر اسلام بود. او در هجرت محمد به اتیوپی شرکت کرد، ولی بازگشت تا پیش از هجرت دوم به مدینه با محمد در مکه باشد. او در غزوه بدر (۶۲۴), غزوه احد (۶۲۵), و غزوه خندق (۶۲۷) و بسیاری از نبردهای دیگر از جمله جنگ یمامه جنگید.

مجسمه عتبة بن غزوان در بصره

جستارهای وابسته

سلف صالح

منابع