عروض رکن آخر یا کلمهٔ آخر مصراعِ اول هر بیت است، مانند «خاست» در این بیت منسوب به ناصر خسرو

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاستاز بهر طمع بال و پر خویش بیاراست

.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

منبع ویرایش

  • شریفی، محمد (۱۳۸۷). محمدرضا جعفری، ویراستار. فرهنگ ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ نشر نو و انتشارات معین. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۴۱-۸.