عزیزالله ضرغامی

عزیزالله ضرغامی (۱۲۶۳ - ۱۳۵۷ تهران) از امراء مورد توجه رضاشاه و مدتها رئیس ستاد ارتش در آن دوره بود.

عزیزالله ضرغامی
زاده۱۲۶۳ خورشیدی
درگذشته۱۳۵۷ خورشیدی
مدفن
امامزاده عبدالله
درجهسرلشکر
فرماندهیتیپ مکران
ادارهٔ امنیهٔ کل مملکتی (ژاندارمری)
ارکان حرب (ستاد ارتش)
فرزندانعزت‌الله ضرغامی، حیدر ضرغامی
خویشاوندانحسین‌پاشا ضرغام‌السلطنهٔ شقاقی


پدرش حسین پاشاخان ضرغام السلطنه شقاقی از سران ایل شقاقی بود. در جوانی وارد مدرسه قزاقخانه شد و درجه افسری گرفت. تا درجه سروانی در قزاقخانه اشتغال داشت. بعد به ژاندارمری منتقل شد و چند سمت از قبیل ریاست ژاندارمری قزوین، زنجان و سلطان آباد با او بود. پس از تشکیل قشون متحدالشکل به آنجا انتقال یافت و با درجه سرهنگی مامور تشکیل مدارس نظام شد. دو سالی در آنجا بود که به ریاست اداره مباشرت قشون منصوب گردید. بعد فرمانده تیپ مکران شد و درجه سرتیپی گرفت. در ۱۳۰۹ به ریاست ژاندارمری کل کشور منصوب شد. چهار سال در آن سمت بود تا اینکه در سال ۱۳۱۳ با درجه سرلشکری به ریاست ارکان حرب کل قشون که بعد ستاد ارتش نام گرفت، منصوب شد و تا پایان سلطنت رضا شاه در آن سمت قرار داشت. مدتی رئیس دانشکده افسری شد. دیگر کار نظامی به او ارجاع نگردید تا اینکه در سال ۱۳۲۸ در اولین دوره مجلس سنا، سناتور انتصابی گردید و یک دوره در سنا بود. وفات او در ۱۳۵۷ در تهران اتفاق افتاد و در امامزاده عبدالله مدفون شد.

منابع