عصب رانی یک عصب محیطی در اندام تحتانی است که از شبکه کمری در دیواره ی خلفی آبدومن منشعب شده و با عبور از زیر رباط اینگوئینال ، وارد مثلث فمورال در ران می‌شود و در عصب دهی عضلات جلویی ران، مفاصل ران و زانو و همچنین حس پوست نواحی جلویی داخلی اندام تحتانی تا کنار داخلی پا نقش دارد. ریشه‌های عصبی در عصب رانی شامل L2-L3-L4 است. عصب رانی، ضخیم‌ترین شاخه شبکه کمری است.

Femoral nerve
Gray823.png
The شبکه کمری and its branches. (Femoral labeled at bottom left.)
Gray545.png
پوشش رانی laid open to show its three compartments. (Femoral nerve visible in yellow.)
جزئیات
ازL2
بهL4
عصب‌دهیanterior compartment of thigh
شناسه‌ها
لاتینnervus femoralis
MeSHD005267
TA98A14.2.07.020
TA26522
FMA16486

عصب رانی در ناحیه شکمویرایش

عصب رانی در ناحیه شکم، شاخه‌های کوچکی را به ماهیچه‌های ایلیاکوس و پکتینئوس و یک شاخه به قسمت فوقانی شریان رانی می دهد. شاخه آخری ممکن است در ران منتج شود.

عصب رانی در ناحیه رانویرایش

عصب رانی پس از ورود به ناحیه ران به دو قسمت تقسیم می شود:

 • قسمت جلویی (قدامی)
 • قسمت پشتی (خلفی)

اعصاب قسمت جلوییویرایش

قسمت جلویی عصب رانی شامل اعصاب زیر هستند:

اعصاب قسمت پشتیویرایش

قسمت پشتی عصب رانی از اعصاب زیر تشکیل می گردند:

 • عصب صافنوس [۳]. این عصب ضخیم‌ترین شاخه پوستی عصب رانی است.
 • شاخه‌های ماهیچه ای برای ماهیچه چهارسر رانی.
 • شاخه‌های عروقی که به شریان رانی و همچنین شاخه‌های این شریان می روند.

شاخه‌های عصبی ماهیچه چهارسر رانیویرایش

 • یک شاخه بزرگ برای ماهیچه پهن خارجی (واستوس لترالیس) که رشته ای از آن به زانو نیز می رود.
 • یک شاخه به ماهیچه پهن داخلی (واستوس مدیالیس) که همچنین زانو را عصب دهی می کند.
 • یک شاخه برای ماهیچه مستقیم رانی (رکتوس فموریس) که همچنین مفصل ران (هیپ) را عصب رسانی می کند.
 • دو یا سه شاخه برای ماهیچه پهن میانی (واستوس اینترمدیوس). یکی از شاخه ها، رشته ای را به ماهیچه مفصلی زانو (آرتیکولاریس ژنوس) و مفصل زانو می دهد.

پانویسویرایش

 1. Intermediate femoral cutaneous nerve
 2. Medial femoral cutaneous nerve
 3. Saphenous nerve

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6