عصب سرینی بالایی

عصب سُرینی بالایی یا عصب گلوتئال فوقانی (انگلیسی: Superior gluteal nerve) یک عصب محیطی است که خاستگاه آن لگن خاصره است و ماهیچه‌های سُرینی میانه، سرینی کوچک، ماهیچه کشنده نیام پهن (تنسور فاسیا لاتا) و ماهیچه گلابی‌شکل را عصب‌دهی می‌کند.

عصب سرینی بالایی
Nerves of the right lower extremity. Posterior view.
Plan of sacral and pudendal plexuses. (Superior gluteal labeled at upper left.)
جزئیات
ازشبکه خاجی (L4-S1)
عصب‌دهیماهیچه سرینی میانه، ماهیچه سرینی کوچک، ماهیچه کشنده نیام پهن
شناسه‌ها
لاتینnervus gluteus superior
TA98A14.2.07.031
TA26543
FMA16510

عصب سرینی بالایی از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ و بالای ماهیچه گلابی‌شکل (پیریفورمیس) از لگن خارج می‌شود و ماهیچه‌های یادشده را عصب‌دهی می‌کند.

منابع ویرایش