ماهیچه مایل بیرونی شکم

(تغییرمسیر از عضله مایل خارجی)

عضله مایل خارجی شکم یا (به انگلیسی: Abdominal external oblique muscle) یکی از عضلات دیوارهٔ قدامی خارجی شکم است. عضلات دیواره قدامی خارجی شکم عبارتند از: عضله راست شکم ، عضله مایل خارجی ، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی

Abdominal external oblique muscle
Illu trunk muscles.jpg
Muscles of the trunk.
Gray392.png
The عضله مایل خارجی شکم abdominis.
Details
ریشهدنده (کالبدشناسی) 5-12
Insertionستیغ خاصره‌ای, Pubic tubercle, Linea alba
عصب محیطیThoracoabdominal nn. (T7-11) and Subcostal nerve (T12)
بیان حرکات در طبContralateral rotation of torso
Identifiers
لاتینMusculus obliquus externus abdominis
واژگان کالبدشناسیA04.5.01.008
واژگان کالبدشناسی2364
FMA13335
Anatomical terms of muscle

کارکردویرایش

عضله مایل خارجی شکم جزو عضلات پهن شکم و خارج تر از آنها قرار دارد. مبدأ آن از سطح خارجی دنده های پایینی (پنج تا دوازده) شروع می‌شود و نیام آن در ساختمان غلاف عضله راست شکم شرکت کرده و در پایین به تاج خاصره ایلیاک اتصال پیدا می کند . رباط مغبنی از کنار تحتانی نیام این عضله به وجود می آید که به صورت طناب لیفی بین خار خاصره قدامی فوقانی و خار عانه کشیده می شود.

عضلات مایل خارجی و داخلی مسئول خم کردن تنه به راست و چپ و حرکات چرخشی تنه هستند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش