ماهیچه کف‌پایی

(تغییرمسیر از عضله پلانتاریس)

ماهیچه کف‌پایی یا عضله پلانتاریس (plantaris) ماهیچه‌ای است که باعث خم شدن زانو می‌شود. منشأ آن در بالا از پشت کندیل خارجی استخوان ران است و در پایین به تاندون آشیل می‌چسبد. این عضله نازک و ضعیف بوده و در بعض افراد وجود ندارد. یک خم‌کننده ضعیف پا به پایین بوده و عصب آن عصب تیبیال است.

ماهیچه کف‌پایی
Sobo 1909 304.png
The plantaris is visible under the gastrocnemius.
Gray1242.png
The synovial sheaths of the tendons around the ankle. Medial aspect. (Tendon of Plantaris labeled at bottom right.)
لاتین musculus plantaris
در فهرست گِرِی subject #۱۲۹ ۴۸۳
خاستگاه Lateral supracondylar ridge of femur above lateral head of gastrocnemius
پیوندگاه    تاندون آشیل (medial side, deep to gastrocnemius tendon)
سرخ‌رگ sural arteries
عصب tibial nerve
کار بیان حرکات در طب foot and flexes knee
ماهیچهْ مخالف اکستانسور بلند انگشتان
دورلندز/السویر m_22/۱۲۵۵۰۲۱۳

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology, Mosbyl, ISBN 9780323096003