علوم حوزوی به مجموعه‌ای از علوم دینی گفته می‌شود که در سنت مدرسه‌ای حوزوی تدریس می‌شود. غالباً این علوم، به دو دسته علوم عقلی و علوم نقلی تقسیم می‌شوند.

مهم‌ترین علوم در حوزه‌های علمیه علم فقه و اصول فقه و ادبیات عرب می‌باشند.

مقدمات حوزوی ویرایش

ادبیات عرب، یک علم مقدماتی ابزاری است که خود شامل صرف و نحو، معانی، بیان و بدیع می‌باشد.

علوم نقلی ویرایش

از میان علوم نقلی: علاوه بر فقه و اصول فقه، سیره و تاریخ اسلام، حدیث، درایه، رجال، اخلاق، علوم قرآنی و تفسیر می‌باشند

علوم عقلی ویرایش

علوم عقلی رایج در حوزه‌ها شامل: منطق، فلسفه، کلام، عرفان

بعضی علوم فوق نیمه عقلی نیمه نقلی هستند مثل: کلام و عرفان.