علیرضا انوشیروانی

علیرضا انوشیروانی (متولد ۱۱ آذر ۱۳۳۲ در مشهد) پژوهشگر ایرانی و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه شیراز است. او سردبیر نشریهٔ ادبیات تطبیقی و مطالعات بین‌رشته‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی است.[۱][۲][۳]

آثارویرایش


مقاله های فارسیویرایش

1.     انوشیروانی، علی‌رضا. «تأویل نشانه‌شناسی ساختارگرای شعر زمستان اخوان ثالث.» پژوهش زبان‌های خارجی. 23) بهار 1384): 5‌-‌20.


2.     انوشیروانی، علی‌رضا. «تعادل واژگانی در ترجمه متون دینی: چالش‌ها و راهکارها.» پژوهش زبان‌های خارجی. 28 )زمستان 1384): 19-34.


3.     انوشیروانی، علی‌رضا. «مطالعه تطبیقی ترجمه‌های انگلیسی سوره حمد.» پژوهش زبان‌های خارجی. 31 ) تابستان 1385(: 7-42.


4.     انوشیروانی، علی‌رضا. «آغاز ادبیات تطبیقی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ اول، شمارۀ اول (بهار 1389): 3-5.


5.     انوشیروانی، علی‌رضا. «ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ اول، شمارۀ اول (بهار 1389): 6‌-‌38.


6.     انوشیروانی، علی‌رضا. «ادبیات تطبیقی از لا‌به ‌لای همایش‌های بین‌المللی.» ویژه نامۀ ادبیات تطبیقی. دورۀ اول، شمارۀ اول (بهار 1389): 154-164.


7.     انوشیروانی، علی‌رضا. «آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در ایران.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ اول، شمارۀ دوم (پاییز 1389): 32‌-‌55.


8.     انوشیروانی، علی‌رضا. «چالش‌های ادبیات تطبیقی در ایران.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ اول، شمارۀ دوم (پاییز 1389): 2‌-‌6.


9.     انوشیروانی، علی‌رضا. «ضرورت آشنایی با نظریه‌های ادبیات تطبیقی.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ دوم، شمارۀ اول (بهار 1390): 3‌-‌7.


10.  انوشیروانی، علی‌رضا. «ادبیات جهان: از اندیشه تا نظریه.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ دوم، شمارۀ اول (بهار 1390): 23-41.


11. انوشیروانی، علی‌رضا. «پارسیان آن‌قدرها هم شاعر نیستند.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ دوم، شمارۀ اول (بهار 1390): 66-‌70.


12.  انوشیروانی، علی‌رضا. «ضرورت تدوین برنامه‌ریزی راهبردی برای رشتۀ ادبیات تطبیقی در ایران.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ دوم، شمارۀ دوم (پاییز 1390): 3-8.


13.  آتشی، لاله و علی‌رضا انوشیروانی. «ادبیات و نقاشی: نقاشی‌های رمانتیک بلیک از حماسۀ میلتن.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ دوم، شمارۀ دوم (پاییز 1390): 66-‌70.


14.  انوشیروانی، علی‌رضا و لاله آتشی. «تحليل تطبيقي و بينارشته اي شعر و نقاشي در آثار سهراب سپهري.» پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی. دورۀ سوم، شمارۀ 1 (بهار 1391): 1-24.


15.  آتشی، لاله و علی‌رضا انوشیروانی. «نقد فضای گفتمان استعماری در سفرنامه‌های زنان غربی.» نقد ادبی. دورۀ پنجم، شمارۀ بیستم (زمستان 1391): 1-24.


16.  انوشیروانی، علی‌رضا. «ادبیات تطبیقی: ضرورتی علمی و فرهنگی برای دانشگاه‌های ایران.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ سوم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1391): 3-6.


17.  انوشیروانی، علی‌رضا. «ادبیات تطبیقی و ترجمه‌پژوهی.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ سوم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1391): 27-48.


18.  قندهاریون، عذرا و علی‌رضا انوشیروانی. «ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامة باغ وحش شيشه‌ايِ ويليامز و فیلم اينجا بدون منِ توكلي.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ چهارم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1392): 10-43.


19. انوشیروانی، علی‌رضا. «مطالعات بینارشته‌ای ادبیات تطبیقی.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ چهارم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1392): 3-9.


20. انوشیروانی، علی‌رضا. «آینده ادبیات تطبیقی در ایران.» .» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ چهارم، شمارۀ دوم (پاییز و زمستان 1392): 3-6.


21.  انوشیروانی، علی‌رضا. «ادبیات تطبیقی در دانشگاه هاروارد.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ جهارم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1392): 173-177.


22.  روزبه کوهشایی، روح‌ا... و علی‌رضا انوشیروانی. « تأثیر‌گذاری حافظ بر ملک‌الشعرای انگلیس آلفرد لرد تنسن.»  پژوهشنامه ادب غنایی. سال یازدهم، شمارۀ 21 (پاییز و زمستان 1392): 143-162.


23. انوشیروانی، علی‌رضا. «فراز و نشیب‌های ادبیات تطبیقی در جهان.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ پنجم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1393): 3- 8 .


24. انوشیروانی، علی‌رضا. «آموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات جهان به انگلیسی در دانشگاه‌های ایران؟» پژوهش ادبیات معاصر جهان. دورۀ 19، شمارۀ 1 (بهار و تابستان 1393): 25-43.


25. انوشیروانی، علی‌رضا و مصطفی حسینی. «ادبیات تطبیقی چیست؟» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ پنجم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1393): 36-49.


26. انوشیروانی، علی‌رضا و سحر غفاری. «بررسی تطبیقی کارکردهای پیش‌نمونه در رمان مدرن.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ پنجم، شمارۀ دوم (پاییز و زمستان 1393): 63-82.


27. انوشیروانی، علی‌رضا. «چشم‌انداز ادبیات تطبیقی درایران.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ پنجم، شمارۀ دوم (پاییز و زمستان 1393): 3- 8 .


28.  انوشیروانی، علی‌رضا و علی ارفع. «شعر خموشی و خموشی شعر: مطالعۀ تطبیقی بن‌مایۀ سکوت در اشعار مولوی و ویتمن.» پژوهش‌های ادبیات تطبیقی. دورۀ 3، شمارۀ 2 (پاییز و زمستان 1394): 1-20.


29. انوشیروانی، علی‌رضا و مصطفی حسینی. «رباعیات عمر خیام فیتز جرالد و گفتمان مذهبی عصر ویکتوریا.» نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی. شمارۀ 13 (پاییز و زمستان 1393): 51-68.


30. انوشیروانی، علی‌رضا. «شکوفایی ادبیات تطبیقی در ایران.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ ششم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1394): 3- 5 .


31. انوشیروانی، علی‌رضا. «ابوالحسن نجفی و ادبیات تطبیقی درایران.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ ششم، شمارۀ دوم (پاییز و زمستان 1394): 3-10.


32. انوشیروانی، علی‌رضا. «ادبیات تطبیقی و مطالعات بین‌رشته‌ای.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ هفتم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1395): 3-6.


33. انوشیروانی، علی‌رضا. «نقش تعاملی در ادبیات تطبیقی.» ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دورۀ هفتم، شمارۀ دوم (پاییز و زمستان 1395): 3-6.


34. انوشیروانی، علی‌رضا. «ناسامانگی ادبیات تطبیقی در ایران.» ادبیات فارسی معاصر. سال نهم، شمارۀ اول (بهار و تابستان 1398): 81-112.


35. انوشیروانی، علی‌رضا. «کدام حافظ؟ نگرشی بر کتاب حافظ و شاعران روس.» ادبیات و هنر. سال دوم، شمارۀ 7 و 8 (پاییز و زمستان 1398):33-46.ترجمه مقاله

ترجمه از انگلیسی به فارسی (9 اثر)

انوشیروانی، علی‌رضا. «بررسی مخطوطات جهانی اسلام.» مشکوۃ . 48 ) پاییز 1374(: 202-204 .

انوشیروانی، علی‌رضا. «مطالعه اسلام در چین.» مشکوۃ. 49 ) زمستان 1374 (: 27-‌35.

انوشیروانی، علی‌رضا. «هنر تلاوت قرآن مجید.» بینّات. 16 ) زمستان 1376 (: 113-‌117.

انوشیروانی، علی‌رضا. «نگاهی به قرآن مفسَّر آربری.» میراث جاویدان. 6:23 )1377(: 6-16.

انوشیروانی، علی‌رضا. «نظری اجمالی بر ترجمه های لاتین قرآن مجید.» ترجمان وحی. 4:7 (1379(: 35-48.

انوشیروانی، علی‌رضا. «تحلیلی از وحدت به سوی فرا فلسفه حکمت شرقی.» پژوهش های فلسفی- کلامی. 17 و18 ) پاییز و زمستان 1382 (: 149-161.

انوشیروانی، علی‌رضا. «چشم انداز تاریخی ادبیات تطبیقی.» فصلنامه ادبیات تطبیقی. 1:3 ) پاییز 1386(: 37-60.

انوشیروانی، علی‌رضا. «مفهوم ادبیات جهان.» فصلنامه ادبیات تطبیقی. 2:5 ) بهار 1387 (: 33-48.

انوشیروانی، علی‌رضا. «ادبیات تطبیقی، نظریه‌ای جدید در ادبیات.» اندیشه و هنر. 14-13 :10) بهار و تابستان 1387 (: 51-63.

مقاله های انگلیسیویرایش

1.     Anushiravani, Alireza. “Ruba`iyat of Omar Khayyam.” In Reference Guide to World Literature. 2nd edition, London: St. James Press, 1996.


2.     Anushiravani, Alireza. “Farid al-Din Attar.” In Reference Guide to World Literature, 2nd edition. London: St. James Press, 1996.

         

3.     Anushiravani, Alireza. “Attar’s The Conference of Birds.” In Reference Guide to World Literature. 2nd edition, London: St. James Press, 1996.


4.     Anushiravani, Alireza. “Sa`di.” In Reference Guide to World Literature. 2nd edition, London: St. James Press, 1996.


5.     Anushiravani, Alireza. “Sa`di’s Rose Garden.” In Reference Guide to World Literature. 2nd edition, London: St. James Press, 1996.


6.     Anushiravani, Alireza. “English Translations of the Holy Qur’an: An Annotated Bibliography.” Translation Studies. 1:3 (Autumn 2003): 9-32.


7.     Anushiravani, Alireza & Fahimeh Nasseri. “A Comparative Reading of George Herbert’s and Rumi’s Epistemology of Divine Love.” Journal of Religious Thought. 13 (Winter 2005): 3-29.


8.     Anushiravani, Alireza and Shahrokh Mohammad Baygi. “A Study of the Speculations of Earlier Interpreters of the Surah Al-Tin.” Hamdard Islamicus. 28:3 (July-September 2005): 35-41.


9.     Abbasi, Pyeaam and Alireza Anushiravani. “Coleridge’s Orientalist View of Mahomet.” K@ta: A Biannual Publication on the Study of Language and Literature. 13:1 (2011): 1-18.


10.                       Abbasi, Pyeaam and Alireza Anushiravani. “Ancient Mariner: Colonizer or Colonized?” Journal of Research in Peace, Gender and Develoment.” 1:1(2011): 1-7.


11.                       Abbasi, Pyeaam and Alireza Anushiravani. “Coleridge’s Colonial Interest in Abyssinian Christianity.” K@ta: A Biannual Publication on the Study of Language and Literature. 12: 2 (2010): 153-168.


12.                       Atashi, Laleh and Alireza Anushiravani. “Paradise Lost Dressed in nthe Costune of History: John Martins’s Rendition of Paradise Lost.” K@ta: A Biannual Publication on the Study of Language and Literature. 13: 2 (2011): 163-178.


13.                       Anushiravani, Alireza. “Comparative Literature in Iran.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East. 33:2 (2012). 484.490.

doi 10.1215/1089201x-1891507


14.                       Ghandeharion, Azra and Alireza Anushiravani. “Tennessee Williams in the 50s: A Mirror Competing Discourses.” K@ta: A Biannual Publication on the Study of Language and Literature. 14: 2 (2012): 69-74.


15.                       Shams, Perisa and Alireza Anushiravani. “Mystical Alchemy in the Poetry of Donne and Milton.” Jung Journal: Culture & Psyche. 7:3 (2013), 54-68.


16.                       Mirzababazadeh, Behnam and Parvin Ghasemi and Alireza Anushiravani. “Comparative Poetics Today: Not Global without the Middle East.” Socrates. Vol. 3:2 (2015): 30-47.


17.                       Roozbeh, Roohollah and Alireza Anushiravani. “Representation of the Orient in Pasolini’s Arabian Nights.” International Journal of Social and Humanistic Sciences. Vol. 58 (2015): 123-12.


18.                       Alireza Anushiravani and Abolfazl Khademi. “Representation of Islam in Post 9/11 English Novels.” Research Journal of Language, Literature and Humanities. Vol. 2:8 (August 2015): 1-13.


19.                        Roozbeh, Roohollah and Alireza Anushiravani. “Thousand and One Nights and Ali Baba and Forty Thieves.” International Journal of Social and Humanistic Sciences. Vol. 60 (2015): 112-120.


20.                       Alireza Anushiravani and Seyedeh Sara Foroozani. Deconstruction in Painting: An Application of Deconstruction Theory in the Selected Paintings of Pablo Picasso.” International E-Journal of Advances in Social Sciences. Vol. 1:2 (August 2015): 89-93.


21.                       Pegah Marandi and Alireza Anushiravani. “Bourdieusian Reading of Caryl Churchill’s Serious Money.” English Language and Literature Studies. Vol. 5:4 (2015): 21-26.


22.                       Borhan, Abbasali and Alireza Anushiravani. “Third Space Encounters and Unexpected Forms of Resistance in Amy Tan’s The Joy Luck Club. International Journal of Social and Humanistic Sciences. Vol. 69 (2016): 107-118.


23.                       Mohammad Ghaffari and Alireza Anushiravani. “ ‘Entering the School of Life’: A Deleuzean Reading of Iris Murdoch’s The Flight from the Enchanter.Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies of Humanities. Vol. 8:1 (2016): 173-185.


24.                       Khojastehpour, Adineh and Alireza Anushiravani. “An Iranian Herzog: A Study of Dariush Mehrjui’s Screen Adaptation of Saul Bellow’s Herzog. Socrates. Vol. 3:4 (2015). 1-12.


25.                       Borhan, Abbasali and Alireza Anushiravani. “Resistance and Uncanny Moments of In-Betweenness in Mohja Kahf’s The Girl in Tangerine Scarf. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences.Vol.7:2 (2016). 1-22.


26.                        Barghani, Zahra and Alireza Anushiravani. “Biblical Tale Turned Blockbuster Thriller: the Adaptation of Noah (2014). European Journal of Literature and Linguistics. 4 (2016). 50-56.

27.                       Modarres Zadeh Mohammad Reza and Alireza Anushiravani. “Parallels of Love in Rumi and Donne. International Journal of Comparative Literature & Translation Studies. Vol. 4: 4 (2016). 24-31.

28.                       Barghani, Zahra and Alireza Anushiravani. “The Motivation behind Darren Aronofsky’s Biblical Adaptation Noah (2014). International Journal of Literature, Language and Linguistics. Vol. 4:1 (2017). 140-145.

29.                       Moradi, Arash and Alireza Anushiravani. “John Duigan’s 1993 Film Adaptation of Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea: Repossessing and Reclaiming Rhys’s Liberated Antoinette/Bertha.” Journal of Language Horizons, Alzahra University.1:1 (Spring-Summer 2017). 95-107.

DOI: 10.22051/lghor.2017.8863.1020

30.Ghasemnejad, Atefeh and Alireza Anushiravani. “The Early Literary Reception of Ernest Hemingway in Iran.” International Journal of Comparative Literature & Translation Studies. 6:1 (January 2018). 29-35.

DOI.org/10.7575/aiac.ijclts.v.6n.1p.29


31. Anushiravani, Alireza and Atefeh Ghasemnejad. “The Reception of Ernest Hemingway in Iran after the Islamic Revolution: A Study of The Old Man and the Sea and To Have and Have Not.” International Journal of Comparative Literature & Translation Studies. 5:2 (April 2017). 1-6.

DOI:10.7575/aiac.ijclts.v.5n.2p.1


32. Marandi, Pegah and Alireza Anushiravani. “Uncovering Cinematic Adaptations of James Joyce’s The Dead.International Journal of Comparative Literature & Translation Studies. 5:4 (August 2017). 38-47.


33. Setayesh, Sara and Alireza Anushiravani. "Being in Auschwitz: A Study of Sara Kane's Cleansed as a Vivid Picture of Nazi Human Experimentation." The Indian Review of World Literature in English. 15:11 (July-December 2019). 1-6.


34. Setayesh, Sara and Alireza Anushiravani. "An Exploration of Some Aspects of the Modern Grotesque in Kane’s Drama " LiBRI: Linguistic and Literary Broad Research and Innovation. 8:1 (2019). 45-55.


35. Khodaparasti, Soheil, Parvin Ghasemi and Alireza Anushiravani. "Greenblatt's Self-fashioning in McCarthy's Blood Meridian."JHSS: Journal of Humanistic and Social Studies." 10:2 (2019). 55-68.


36. Khorsandi, Golbarg, Alireza Anushiravani and Parvin Ghasemi. "Resolving Tensions in The Garden of Eden: Determining Hemingway's Final Dilemma." JHSS: Journal of Humanistic and Social Studies." 10:2 (2019). 45-53.


37. Javidshad, Mahdi and Alireza Anushiravani. "Shakespeare in Tehran City Theatre: A Study of Appropriation in Hamlet: The Retribution  Affair."PLSJ: Persian Literary Studies Journal" 7:11 (2018). 19-39. DOI: 10.22099/jps.2019.31855.1095


38. Nabipour, Pooyan and Alireza Anushiravani. " Iranian Adaptation and Narrative Transformation With Special Attention to Amir Naderi’s Adaptation of Sadeq Chubak’s Tangsir."  PLSJ: Persian Literary Studies Journal" 7:11 (2018). 19-39.

DOI: 10.22099/jps.2019.31855.1095

منابعویرایش

  1. «گفتگو با دکتر علیرضا انوشیروانی». فصلنامه مترجم.
  2. «گفتگو با دکتر علی‌رضا انوشیروانی». فرهنگستان زبان و ادب فارسی.[پیوند مرده]
  3. «علی‌رضا انوشیروانی سردبیر مجلهٔ «ادبیات تطبیقی» شد». ایسنا.