عمل سطری مقدماتی

عمل سطری مقدماتی تابعی خاص مثل است که به هر ماتریس مانند ماتریس را که است متتناظر می‌سازد.

قاعده را به‌طور دقیق می‌توان اینگونه تعریف کرد:

  • هرگاه و ( شماره سطر)
  • هرگاه و
  • هرگاه i مخالف r و s باشد و و

به ازای هر عمل سطری مقدماتی مانند ، یک عمل سطری مقدماتی متناظر، مانند وجود دارد، بطوریکه برای ماتریس داشته باشیم:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • کنت هافمن (۱۳۸۵جبر خطی، ترجمهٔ جمشید فرشیدی، مرکز نشر دانشگاهی، ص. ۱۱، شابک ۹۶۴-۰۱-۰۲۳۰-X