یک عنصر دوره ۵می‌تواند یکی از عناصر دوره پنجم جدول تناوبی عناصر باشد.

جدول تناوبی
عناصر دوره ۵
گروه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
#
نام
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
e--conf.