غشاء دولایه لیپیدی

غشاء دولایه لیپیدی

غشاء دولایه لیپیدی یک غشا نازک قطبی است که از دو لایه مولکول لیپید ساخته شده است. این غشاها صفحات مسطحی هستند که اطراف همهٔ سلول‌ها مانع پیوسته‌ای ایجاد می‌کنند. پوستهٔ یاخته تقریباً همهٔ اندام‌های زنده و بیشتر ویروس‌ها از غشاء دولایه لیپیدی ساخته شده است.

مقطع عرضی این مایع دولایه لیپید به طور کامل از فسفاتیدیل کولین ساخته شده است.
این سه ساختار اصلی فسفولیپید:لیپوزوم(یک دولایه بسته)،میسل و دولایه یک مایع را شکل می‌دهند.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش