غشای دولایه لیپیدی

غشاء دولایه لیپیدی
(تغییرمسیر از غشاء دولایه لیپیدی)

غشای دولایه لیپیدی یک غشا نازک قطبی است که از دو لایه مولکول لیپید ساخته شده‌است. این غشاها صفحات مسطحی هستند که اطراف همهٔ سلول‌ها مانع پیوسته‌ای ایجاد می‌کنند. پوستهٔ یاخته تقریباً همهٔ اندام‌های زنده و بیشتر ویروس‌ها از غشای دولایه لیپیدی ساخته شده‌است.

مقطع عرضی این مایع دولایه لیپید به‌طور کامل از فسفاتیدیل کولین ساخته شده‌است.
این سه ساختار اصلی فسفولیپید:لیپوزوم (یک دولایه بسته)، میسل و دولایه یک مایع را شکل می‌دهند.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش