غشاء نیمه‌تراوا

غشایی که به مولکول‌ها یا یون‌های خاصی اجازه می‌دهد تا از طریق پخشش از آن عبور کنند

غشاء نیمه‌تراوا یا غشاء با نفوذپذیری انتخابی (انگلیسی: Semipermeable membrane) گونه‌ای غشاء است که به مولکول‌ها و یون‌های مشخصی اجازه عبور می‌دهد. این عبور از طریق سازوکار واپخش و گاهی انتشار آسان‌شده به همراه انتقال فعال یا انتقال کنش‌پذیر صورت می‌پذیرد.

میزان عبور از غشای نیمه‌تراوا، به فشار، غلظت و دمای مولکول یا یون آن سوی غشاء وابسته است.

در واقع نیمه تراوا به غشائی گفته می‌شود که نسبت به برخی ازمولکول‌ها نفوذ پذیر و نسبت به بعضی دیگر نفوذ ناپذیر است.

در زیست‌شناسی، عبور مولکول‌ها و یون‌ها از بیرون سلول به درون سلول از طریق یک غشاء دولایه لیپیدی که یک غشاء نیمه‌تراواست، انجام می‌شود. در تصفیه آب، از غشای نیمه تراوا با روش اسمز وارون استفاده می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش