فاراب (ابهام‌زدایی)

فاراب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهر

  • فاراب شهری در کشور قزاقستان

روستا

  • فاراب (خنداب) روستایی در دهستان خنداب بخش مرکزی شهرستان خنداب استان مرکزی
  • فاراب (کوثر) روستایی در دهستان سنجبدغربی بخش مرکزی شهرستان کوثر استان اردبیل