فدراسیون (از واژه لاتین fœdus به معنای عهد یا میثاق)

فدراسیونهای رسمی کنونی دنیا

الف - یا حکومت فدرال در فرهنگ سیاسی به اتحاد چند کشور یا چند ایالت، فدراسیون گفته می‌شود البته با این شروط:

  1. واحدهای کوچکتری که فدراسیون از آن‌ها به وجود می‌آید در امور داخلی حق خودمختاری و خودگردانی دارند ولی امور خارجی زیر نظر فدراسیون است.
  2. قانون اساسی فدراسیون، حدود اختیارات داخلی واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون را معین می‌کند و تغییر قانون اساسی با موافقت شمار معینی از ایالتها صورت می‌گیرد، تفاوت فدراسیون و کنفدراسیون در همین مسئله است، در فدراسیون سازمان مرکزی بر تمامی واحدهای متشکله فدراسیون نظارت و فرمانروایی دارد اما در کنفدراسیون دولتهای عضو در سیاست داخلی و خارجی خود آزاد می‌باشند و جنگ میان خود را نیز ناروا می‌دانند.
  3. واحد سیاسی متشکل از چند واحد سیاسی کوچکتر، دارای حکومتی بنام حکومت فدرال است. در حکومتهای فدرال هر یک از واحدهای کوچک که معمولاً ایالت نامیده می‌شوند پاره‌ای از اختیارات خویش از قبیل: روابط خارجی، ضرب سکه، اعلان جنگ و صلح را به حکومت مرکزی واگذار می‌کنند.

ب - در ورزش به سازمانی گفته می‌شود که اداره‌کننده یک رشته ورزشی است مثل: فدراسیون کشتی، فدراسیون فوتبال.

کشورهاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ تفسیری ایسم ها/محمد حاجی زاده. -تهران: جامه دران، ۱۳۸۴.