فرایند هم‌فشار

(تغییرمسیر از فرآیند هم‌فشار)

فرآیند هم‌فشار یا فرآیند ایزوباریک فرآیندی ترمودینامیکی است که در فشار ثابت انجام می‌گیرد و فشار در مراحل مختلف وقوع فرآیند تغییری نمی‌کند.

Przemiana izobaryczna wykres pV.svg

کار از رابطهٔ زیر بدست می‌آید:

و از آنجا که فشار ثابت است داریم:

.

جستارهای وابستهویرایش