سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
کربونیفر میسیسیپین تورنیسین → پیش از آن
دوونین بالا فامنین ۳۵۸٬۹–۳۷۲٬۲
فراسنین ۳۷۲٬۲–۳۸۲٬۷
میانه گیوتین ۳۸۲٬۷–۳۸۷٬۷
ایفلین ۳۸۷٬۷–۳۹۳٬۳
زیرین امسین ۳۹۳٬۳–۴۰۷٬۶
پراگین ۴۰۷٬۶–۴۱۰٬۸
لوخکووین ۴۱۰٬۸–۴۱۹٬۲
سیلورین پریدولی → پس از آن

فراسنین (انگلیسی: Frasnian) یکی از دو اشکوب از دور دوونین پسین است که بازه زمانی از ۳۸۲٫۷ تا ۳۷۲٫۲ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. این اشکوب پس از ژیوتین و پیش از فامنین جای می‌گیرد.

پدید آمدن بخش عمده ساختارهای مرجانی به‌ویژه در غرب کانادا و استرالیا طی اشکوب فراسنین انجام شد. بر روی خشکی‌ها نخستین جنگل‌ها شکل گرفتند. در آمریکای شمالی کوهزایی آنتلر و کوهزایی تاکونیک باعث تشکسل قله‌ها شدند که هم‌زمان با کوهزایی واریسکی در اروپا است.

منابع ویرایش