فرخزاد خسرو پنجم

فرخزاد خسرو پنجم مدت کوتاهی از مارس ۶۳۱ تا آوریل ۶۳۱ شاهنشاه ساسانی بود. او پسر خسرو پرویز بود.

فرخزاد خسرو پنجم
شاهنشاه ایران و انیران
FarrukhzadKhosrauVCoin.jpg
سلطنتمارس ۶۳۱ – آوریل ۶۳۱
پیشینفیروز دوم
جانشینیزدگرد سوم
درگذشتهآوریل ۶۳۱
دودمانخاندان ساسان
پدرخسرو پرویز
مادرشیرین(احتمالا)
دین و مذهبمزدیسنا

زندگی‌نامهویرایش

فرخزاد خسرو فرزند خسرو پرویز، آخرین شاهنشاه قدرتمند ساسانی بود. گفته شده خسرو پرویز شبستانی با بیش از ۳٬۰۰۰ معشوقه داشته‌است. مشخص نیست که شیرین مادر فرخزاد خسرو است، یا یکی از ۳٬۰۰۰ زنی که در شبستان خسرو بودند. فرخزاد خسرو همچنین خواهران و برادران تنی و ناتنی زیادی همچون مردانشاه، جوانشیر، پوراندخت، شیرویه، شهریار و آزرمی‌دخت داشت.

در سال ۶۲۸، وقتی که خسرو پرویز توسط اشراف خلع گشت. پس از او شیرویه (قباد دوم)، پسر خسرو پرویز و برادر فرخزاد خسرو بر تخت نشست که تمامی برادران تنی و ناتنی خود را اعدام کرد. با این حال، فرخزاد خسرو موفق به فرار به دژی در نصیبین شد و به آنجا پناه گرفت. در ۶۳۱ یکی از اشراف ساسانی به نام زادویه (یا جادویه؟) (Zadhuyih) فرخزاد خسرو را به تیسفون آورد و او در آنجا به عنوان شاهنشاه ساسانی تاج‌گذاری کرد. با این حال، یک ماه بعد، شورشی علیه او انجام شد و وی از تخت شاهی سرنگون و کشته شد.

منابعویرایش