ابوشجاع فرخ زاد بن مسعود بن محمود سلطان غزنوی بود که میان سال‌های ۴۴۳-۴۵۲ هجری قمری/۱۰۵۲-۱۰۵۹ میلادی بر حدود افغانستان کنونی و شمال هندوستان فرمان‌می‌راند.

فرخ‌زاد غزنوی
جمال‌الدوله
سلطان المعظم
سلطان غزنویان
دینار ابوشجاع فرخ زاد غزنوی؛ ضرب غزنه ۴۴۴ قمری
سلطان امپراتوری غزنوی
سلطنت۱۰۵۳-۱۰۵۹
پیشینطغرل غاصب
جانشینابراهیم غزنوی
زادهح. ۱۰۲۵
غزنی، امپراتوری غزنوی (افغانستان کنونی)
درگذشته۱۰۵۹
(۳۴ ساله)
غزنی، امپراتوری غزنوی (افغانستان کنونی)
آرامگاه۱۰۵۹
نام کامل
جمال‌الدوله ابوشجاع فرخزاد بن مسعود بن محمود بن سبکتگین
'نام کوچک: فرخزاد
نام خانوادگی:غزنوی
خانداندودمان غزنوی
پدرسلطان مسعود غزنوی

فرخزاد پس از عمویش عبدالرشید و در پی حکومت کودتایی و خونبار طغرل به تاج‌وتخت دست یافت. در زمان او چغری بیگ سلجوقی به قلمرو غزنویان تاخت، ولی سپهسالار غزنوی؛حاجب قرقیز؛ آنان را پس‌راند. سپس فرخزاد در اندیشهٔ تصرف طخارستان افتاد -که در آن زمان در کنترل سلجوقیان بود- ولی شکست خورد و سرانجام کار به صلح‌کشید. فرخزاد در آوریل ۱۰۵۹ درگذشت؛ او در این زمان سی‌وچهارساله بود.

در زمان سلطنت فرخزاد بود که نخستین بار عبارت السلطان المعظم بر سکه‌های غزنوی دیده شده‌است.

منابع

ویرایش

تاریخ بیهقی، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر، تخصیص علی اکبر فیاض، دانشگاه مشهد،۱۳۵۰

سبکتگین
(امارت. ۹۷۷- ۹۹۷ میلادی)
امیر غزنه
بغراچق
(۹۹۷- ?)
والی هرات
'محمود
(۹۹۸-۱۰۳۰)
سلطان غزنه
ابوالمظفر نصر
(۹۹۷- ?)
والی بست
اسماعیل
( ۹۹۷-۹۹۸)
امیر غزنه
محمد
(۱۰۳۰)
سلطان غزنه
مسعود
(۱۰۳۰-۱۰۴۱)
سلطان غزنه
عبدالرشید
(۱۰۴۹-۱۰۵۲)
سلطان غزنه
مودود
( ۱۰۴۱-۱۰۴۸)
سلطان غزنه
علی
(۱۰۴۸-۱۰۴۹)
سلطان غزنه
فرخزاد
(۱۰۵۳-۱۰۵۹)
سلطان غزنه
ابراهیم
(۱۰۵۹-۱۰۹۹)
سلطان غزنه
مسعود دوم
(۱۰۴۸)
سلطان غزنه
مسعود سوم
(۱۰۹۹-۱۱۱۵)
سلطان غزنه
شیرزاد
(۱۱۱۵-۱۱۱۶)
سلطان غزنه
ارسلان‌شاه
(۱۱۱۶-۱۱۱۷)
سلطان غزنه
بهرام‌شاه
( ۱۱۱۷-۱۱۵۷)
سلطان غزنه
خسروشاه
(۱۱۵۷-۱۱۶۰)
سلطان غزنه
خسروملک
(۱۱۶۰-۱۱۸۶)
سلطان غزنه