فرزند پسر

فرزند پسر زاده‌ای مذکر؛ پسری نسبت به والدینش است. نقطهٔ مقابل آن فرزند دختر است.[۱]

شاه تایلند (سمت راست‌ترین) با تعدادی از ۳۳ فرزند پسرش در دانشگاه آیتون، ۱۸۹۷.
دوست‌محمدخان همراه با پسرش

مشکلات اجتماعی در رابطه با فرزند پسرویرایش

در جوامع انسانی به فرزند پسر ارزش بیشتری نسبت به فرزند دختر داده میشد.

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Son," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Son&oldid=531355044 (accessed January 31, 2013).