فرمان سردیکا (انگلیسی: Edict of Serdica) در سال ۳۱۱ در سردیکا (اکنون صوفیه، بلغارستان توسط امپراتور روم گالریوس صادر شد. این فرمان رسماً به آزار بزرگ مسیحیت در امپراتوری بیزانس پایان داد.

منابع ویرایش