فرهنگستان زبان

فرهنگستان زبان نهادی است که سیاست زبانیِ یک کشور، برحسب زبان معیار، در آن تدوین می‌شود. فرهنگستان‌های زبان عموماً رویکردی تجویزگرایانه دارند و انگیزهٔ آنها غالباً سره‌گرایی زبانی است.[۱]

جستارهای وابسته

منابع

  1. Thomas, George (1991) Linguistic Purism, p. 108, quotation