باز کردن منو اصلی

فرهنگ نوبهار به اهتمام محمدعلی مدرس (مدرس خیابانی)، در دو مجلد در تبریز، به سال ۱۳۰۸ ه. ق. منتشر شد. تلخیصی از فرهنگ انجمن آرای ناصری است.