فرودگاه صحرایی فرانکلین

فرودگاه صحرایی فرانکلین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: