باز کردن منو اصلی

فریاد به صدای بلندی که در حنجره تولید می‌شود، گفته می‌شود.

انگیزهویرایش