فریدریش یکم (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از فریدریش یکم)

فریدریش یکم می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: