فسفولیپید

فسفولیپید (به انگلیسی: phospholipid) نوعی لیپید است که از یک مولکول گلیسرول، دو مولکول اسید چرب و یک مولکول فسفات تشکیل شده‌است. فسفولیپیدها یک سر آبدوست و دو دم آب گریز دارند. این نوع لیپید دو اسیدچرب دارد که معمولاً سیر نشده‌اند.

Phospholipid
The left image shows a phospholipid, and the right image shows the chemical makeup.
فسفاتیدیل کولین are the major component of lecithin. It is also a source for کولین in the synthesis of acetylcholine in cholinergic neurons.
پوسته یاخته از دو لایه فسفولیپیدی تشکیل شده است.

فسفولیپیدها هم بخش آب دوست دارند و هم بخش آب گریز. بخش‌های آب گریز این مولکول‌ها به سمت یک دیگر قرار گرفته و ساختار دو لایه ایجاد می‌کنند و بخش‌های آب دوست نیز در کنار هم قرار دارند. به این قابلیت خاص فسفولیپیدها دوگانه دوستی می‌گویند.

یک مولکول دوقطبی فسفولیپید

این ماده نقش ساختاری داشته و در غشاء سلولی تمام موجودات زنده وجود دارد. فسفولیپیدها اجزای اصلی سازنده غشای سلولی هستند. یکی از فواید آنها در ساختار غشاء کمک به یاخته در حفظ آب است.

انواعویرایش

دی آسیل گلیسریدها: مانند فسفاتیدیک اسید، فسفاتیدیل‌سرین، فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانل آمین و فسفواینوزیتیدها (مانند فسفاتیدیل اینوزیتول و PIP3)

فسفواسفنگولیپیدها: مانند سرامیدفسفوریل کولین (اسفنگومیلین)

اترلیپیدها مانند بلال (فاکتور فعال‌کننده پلاکتی)

منابعویرایش