باز کردن منو اصلی
Phospholipid
The left image shows a phospholipid, and the right image shows the chemical makeup.
فسفاتیدیل کولین is the major component of lecithin. It is also a source for کولین in the synthesis of acetylcholine in cholinergic neurons.

این نوع لیپید دو اسیدچرب دارد که معمولاً سیر نشده‌اند.

پوسته یاختهs consist of phospholipid bilayers

فسفولیپیدها هم بخش آب دوست دارند و هم بخش آب گریز. بخش‌های آب گریز این مولکول‌ها به سمت یک دیگر قرار گرفته و ساختار دو لایه ایجاد می‌کنند و بخش‌های آب دوست نیز در کنار هم قرار دارند

یک مولکول دوقطبی فسفولیپید

فسفولیپید (به انگلیسی: phospholipid) نوعی لیپید است که از یک مولکول گلیسرول، دو مولکول اسید چرب و یک مولکول فسفات تشکیل شده‌است. فسفولیپیدها یک سر آبدوست و دو دم آب گریز دارند.

این ماده نقش ساختاری دارد و در غشاء سلولی تمام موجودات زنده وجود دارد. فسفولیپیدها اجزای اصلی سازنده غشای سلولی هستند.

انواعویرایش

دی آسیل گلیسریدها: مانند فسفاتیدیک اسید، فسفاتیدیل‌سرین، فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانل آمین و فسفواینوزیتیدها (مانند فسفاتیدیل اینوزیتول و PIP3)

فسفواسفنگولیپیدها: مانند سرامیدفسفوریل کولین (اسفنگومیلین)

اترلیپیدها مانند بلال (فاکتور فعال‌کننده پلاکتی)

منابعویرایش