فشرده سازی بیلی بورل

فشرده سازی بیلی-بورل نوعی فشرده سازی برای فضاهای هرمیتی متقارن می باشد که توسط آرمند بورل و بیلی معرفی شده است. برای نمونه اگر یک فضای خارج قسمتی نیمفضای بالایی به وسیله زیرگروه همنهشتی باشد، آنگاه فشرده سازی بیلی-بورل با افزودن شماری متناهی از نقطه ها به دست میاید.

منابعویرایش