از دیدگاه ارسطو :سعادت انسان در عمل به اخلاقیات است. او عقیده دارد همه کارهایی که انسان انجام می‌دهد، برای سود و خیری است که آن را مطلوب می‌شمارد. هر کسی به چیزی میل دارد؛ اما اگر درست توجه شود، می‌بینیم هیچ موضوعی به‌غایت و خیر اصلی خود نمی‌رسد، مگر اینکه همواره وظیفه‌ای را که برای آن به وجود آمده‌است، به بهترین نحو اجرا کند. فضیلت یا خیر یا نیکویی همان آراستگی ایست که در اثر بدست آوردن چیزی بواسطه عملی در ما به وجود می‌آید.

از دیدگاه استاد الهی؛ معنویت اصیل به منزله طب روح است. طب روح عبارت از علمی است. که موضوع مورد بررسی و مطالعه آن روح است و آن عبارت از مجموعه قوانین و اصولی است که ناظر بر رشد طبیعی روح است. از دیدگاه ایشان انسان وجودی صرفاً مادی نیست و همان‌طور که بهرام الهی در کتاب طب روح در این باره توضیح می‌دهند انسان یک ارگانیسم روحی -روانی است که دارای ساختارهای روحی است. هر یک از این ساختارها؛ از مجموعه‌ای از صفات روحی به وجود می‌آیند؛ و نیز هریک از این ساختارها با تعامل با یکدیگر صفات مرکب روحی به وجود می‌آورند. صفات روحی می‌توانند در اثر اراده و آگاهی تغییر یافته یا خلق شوند و نیز همین صفات هستند که اخلاق را به وجود می‌آورند. در نتیجه خودشناسی و عمل به اخلاقیات اصیل می‌توانیم صفات اخلاقی را به فضایل اخلاقی تبدیل کنیم.