فعل اصلی در زبان انگلیسی

فعل اصلی[ Main Verb ] در زبان انگلیسی فعلی است تک واژه‌ای که دارای معنایی مستقل است. در زبان انگلیسی چندین هزار فعل اصلی وجود دارد. فعل‌های اصلی به چندین دسته‌بندی گوناگون رده‌بندی می‌شوند. فعل‌های اصلی به لازم و متعدی، حالتی و کنشی، پیوندی، بی‌قاعده و باقاعده و... تقسیم می‌شوند. به عبارتی دیگر فعل‌هایی که کمکی نیستند، فعل اصلی هستند. cook ، check ، fix از این دست هستند.

منابعویرایش