فلسفه علوم اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی عبارت است از مطالعه منطق ، روش ها و مبانی علوم اجتماعی از جمله روانشناسی ، اقتصاد و علوم سیاسی. فلاسفه علوم اجتماعی به تفاوت ها و شباهت های علوم اجتماعی و طبیعی ، روابط علی بین پدیده های اجتماعی ، وجود احتمالی قوانین اجتماعی و اهمیت هستی شناختی ساختار و اختیار توجه دارند .

آگوست کنت و پوزیتیویسمویرایش

کنت را می توان اولین فیلسوف علم به معنای امروزی این اصطلاح در نظر گرفت. [۱]

منابعویرایش

  1. http://plato.stanford.edu/entries/comte/ Stanford Encyclopaedia: Auguste Comte