فهرست آثار سهراب سپهری

فهرست آثار سهراب سپهری یک فهرست ناکامل از کارهای سهراب سپهری (۱۳۰۷–۱۳۵۹) است.

نوشته‌هاویرایش

کتاب‌هاویرایش

 • در کنار چمن یا آرامگاه عشق. کاشان. ۱۳۲۶.[۱]
 • مرگ رنگ. ۱۳۳۰.[۲]
 • زندگی خوابها. تهران: سپهر. ۱۳۳۲.[۳]
 • آوار آفتاب. تهران: شرکت سهامی افست. ۱۳۴۰.[۴]
 • شرق اندوه. ۱۳۴۰.[۵]
 • حجم سبز. تهران: روزن‏‫. ۱۳۴۶.[۶]
 • هشت کتاب. تهران: کتابخانهٔ طهوری. ۱۳۵۶.[۷]
 • سیار، پیروز, ویراستار (۱۳۶۹). اطاق آبی. تهران: سروش.
 • هنوز در سفرم: شعرها و یادداشت‌های منتشرنشده از سهراب سپهری. به کوشش پریدخت سپهری. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. ۱۳۸۰. شابک ۹۶۴-۳۲۱-۰۵۶-۱.
 • جای پای دوست: گردآوری نامه‌های دوستان سهراب سپهری. به کوشش پریدخت سپهری. تهران: ذهن‌‌آویز. ۱۳۸۷. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۱۹-۴۵-۶.

کوتاه‌تر از کتابویرایش

نقاشی‌هاویرایش

نگاره عنوان سال ابعاد (سانتی‌متر) مدیوم منبع
  خانهٔ کاشان حدود ۱۹۷۸–۱۹۷۹ م ۱۳۰×۸۰/۵ رنگ روغن روی بوم [۸]
  چشم‌انداز و خانه‌ها اوایل دههٔ ۱۹۷۰ م ۶۲×۹۰ رنگ روغن روی بوم [۹]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ انتزاعی) حدود ۱۹۷۰ م ۶۶/۵×۹۸ رنگ روغن روی مقوا [۱۰]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ انتزاعی) اوایل دههٔ ۱۹۷۰ م ۹۷×۱۳۰ رنگ روغن روی بوم [۱۱]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ تنهٔ درختان) ۱۹۷۲ م ۹۷×۱۲۶ رنگ روغن روی بوم [۱۲]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ تنهٔ درختان) ۱۹۷۰ م ۸۱/۷×۱۰۷ رنگ روغن روی بوم [۱۳]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ تنهٔ درختان) حدود دههٔ ۱۹۷۰ م ۳۵×۶۲ آبرنگ روی کاغذ [۱۴]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ تنهٔ درختان) ۱۹۷۰ م ۸۱/۵×۱۰۱٫۵ رنگ روغن روی بوم [۱۵]
  بدون عنوان حدود ۱۹۷۲ م ۱۱۵/۵×۱۴۹٫۵ رنگ روغن روی بوم [۱۶]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ درختان) اوایل دههٔ ۱۹۷۰ م ۶۱×۱۰۶ رنگ روغن روی بوم [۱۷]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ درختان) حدود دههٔ ۱۹۷۰ م ۱۰۰×۱۳۰ رنگ روغن روی بوم [۱۸]
  بدون عنوان حدود دههٔ ۱۹۶۰ م ۶۷×۹۸ رنگ روغن روی بوم [۱۹]
  بدون عنوان (روستا) حدود ۱۹۷۶ م ۶۷/۵×۸۷ مرکب روی بوم [۲۰]
  بدون عنوان حدود دههٔ ۱۹۶۰ م ۳۴×۴۹ گواش روی کاغذ [۲۱]
  بدون عنوان حدود دههٔ ۱۹۶۰ م ۳۴×۴۹٫۵ گواش روی کاغذ [۲۲]
  بدون عنوان ۱۹۷۰ م ۱۰۱/۶×۱۲۵٫۱ رنگ روغن روی بوم [۲۳]
  بدون عنوان ۱۹۷۱ م ۶۳×۴۸ رنگ روغن روی بوم [۲۴]
  بدون عنوان دههٔ ۱۹۶۰ م ۴۱×۲۷٫۵ آبرنگ و مرکب روی بوم [۲۵]
  بدون عنوان اواخر دههٔ ۱۹۶۰ م ۹۹/۵×۱۵۸٫۸ رنگ روغن روی بوم [۲۶]
  بدون عنوان ۱۹۶۰–۱۹۶۵ م ۳۴/۹۲×۴۹/۷۸ گواش روی کاغذ [۲۷]
  بدون عنوان دههٔ ۱۳۵۰ ه‍.ش ۸۰×۱۳۰ رنگ روغن روی بوم [۲۸]
  بدون عنوان ۱۹۶۱ م ۱۲۱/۹۲×۸۲/۵۵ رنگ روغن روی بوم [۲۹]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ درختان) حدود ۱۹۷۰ م ۱۰۰×۱۵۰ رنگ روغن روی بوم [۳۰]
  بدون عنوان ۱۹۶۰ م ۱۰۰×۷۰ رنگ روغن روی بوم [۳۱]
  بدون عنوان ۱۹۶۰ م ۱۰۰×۷۰ رنگ روغن روی بوم [۳۲]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ تنهٔ درختان) ۱۹۷۶ م ۲۰۵×۱۵۰ رنگ روغن روی بوم [۳۳]
  بدون عنوان ۱۹۶۶ م ۱۰۰×۷۰ رنگ روغن روی بوم [۳۴]
  بدون عنوان ۱۹۷۷ م ۷۵×۱۰۵ رنگ روغن روی بوم [۳۵]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ تنهٔ درختان) ۱۹۷۰ م ۱۰۰×۱۵۰ رنگ روغن روی بوم [۳۶]
  بدون عنوان ۱۹۶۰ م ۱۰۰×۱۶۰ رنگ روغن روی بوم [۳۷]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۱۰۰×۶۸ رنگ روغن روی کتان [۳۸]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۶۹×۴۸ رنگ روغن، آبرنگ و گواش روی کاغذ [۳۹]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۶۹×۴۸ رنگ روغن و گواش روی کاغذ [۴۰]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۶۸×۴۸ آبرنگ روی کاغذ [۴۱]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۶۸×۴۸ رنگ روغن و گواش روی کاغذ [۴۲]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۶۹×۴۸ رنگ روغن و گواش روی کاغذ [۴۳]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۶۸×۴۸ رنگ روغن و گواش روی کاغذ [۴۴]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۸۳×۱۲۰ رنگ روغن روی بوم [۴۵]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۶۹×۴۹ رنگ روغن و گواش روی کاغذ [۴۶]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۶۸×۴۸ رنگ روغن و گواش روی کاغذ [۴۷]
  بدون عنوان ۱۹۷۰–۱۹۷۱ م ۱۸×۱۴ آبرنگ روی کاغذ [۴۸]
  بدون عنوان دههٔ ۱۹۶۰ م ۱۰۰×۱۰۰ رنگ روغن روی بوم [۴۹]
  بدون عنوان اواسط دههٔ ۱۹۶۰ م ۱۰۰×۷۰ رنگ روغن روی بوم [۵۰]
  بدون عنوان اواخر دههٔ ۱۹۶۰، اوایل دههٔ ۱۹۷۰ م ۱۱۷×۷۸ رنگ روغن روی بوم [۵۱]
  بدون عنوان دههٔ ۱۳۵۰ ه‍.ش ۱۳۰×۷۵ رنگ روغن روی بوم [۵۲]
  بدون عنوان دههٔ ۱۳۵۰ ه‍.ش ۱۸۰*۱۲۰ رنگ روغن روی بوم [۵۳]
  بدون عنوان ۱۳۵۱ ه‍.ش ۱۸۰*۱۲۰ رنگ روغن روی بوم [۵۴]
  بدون عنوان ۱۹۷۲ م ۱۹۰*۱۳۰ رنگ روغن روی بوم [۵۵]
  رخت‌های آویخته اوایل دههٔ ۱۹۷۰ م ۱۲۰×۸۰ رنگ روغن روی بوم [۵۶]
  بدون عنوان ۱۹۷۵ م ۱۰۰×۱۰۰ رنگ روغن روی بوم [۵۷]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ انتزاعی) ۱۹۷۵ م ۸۹×۸۹ رنگ روغن روی بوم [۵۸]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ انتزاعی) حدود ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۱۲۱×۸۳ رنگ روغن روی بوم [۵۹]
  کاشان ۱۲۸×۹۶ رنگ روغن روی بوم [۶۰]
  بدون عنوان ۱۹۶۷ م ۴۵×۳۸ اکریلیک روی بوم [۶۱]
  بدون عنوان ۱۹۷۱ م ۶۰×۱۰۰ رنگ روغن روی بوم [۶۲]
  کمپوزیسیون انتزاعی خاکستری ۱۹۶۵ م ۵۰×۷۰ گواش روی کاغذ [۶۳]
  بدون عنوان ۲۷/۶×۶۲/۳ رنگ روغن روی کاغذ [۶۴]
  بدون عنوان ۱۹۷۲ م ۱۲۰/۵×۱۸۰ رنگ روغن روی بوم [۶۵]
  کمپوزیسیون انتزاعی با رنگ آبی حدود دههٔ ۱۹۷۰ م ۲۵×۲۵ اکریلیک روی کاغذ [۶۶]
  بدون عنوان ۷۳×۱۱۴ رنگ روغن روی کتان [۶۷]
  کمپوزیسیون انتزاعی به رنگ خاکِ سیه‌نا ۱۹۶۵ م ۷۰×۵۰ گواش روی کاغذ [۶۸]
  بدون عنوان ۱۹۵۹–۱۹۶۳ م ۴۹×۴۹ رنگ روغن و گواش روی کاغذ [۶۹]
  بدون عنوان ۱۹۷۰ م ۶۰×۸۰ رنگ روغن روی بوم [۷۰]
  بدون عنوان حدود ۱۹۶۰ م ۱۳۲×۹۰ رنگ روغن روی بوم [۷۱]
  بدون عنوان حدود ۱۹۶۵ م ۴۹/۵×۴۲/۵ نقاشی آمیخته روی کاغذ [۷۲]
  بدون عنوان ۹۹/۰۶×۶۸/۵۸ رنگ روغن روی بوم [۷۳]
  بدون عنوان ۱۹۷۵ م ۵۹/۵۰×۴۷/۵۰ آبرنگ روی کاغذ [۷۴]
  بدون عنوان (از مجموعهٔ درختان) ۶۲/۵×۴۵/۲ گواش روی کاغذ [۷۵]

طرح‌هاویرایش

نگاره سال ابعاد مدیوم منبع
 
  ۱۹۵۸ م / ۱۳۳۷ ه‍.ش ۲۸×۲۰/۵ ماژیک روی کاغذ [۷۶]
 
  ۱۳۳۲ ه‍.ش [۷۷]
 
 
 
 

پانویسویرایش

 1. «اولین مثنوی بلند مهراب: در کنار چمن یا آرامگاه عشق». کیهان فرهنگی (۲۴۶ و ۲۴۷): ۳۴. فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶.
 2. سپهری، سهراب (۱۳۸۲). سیار، پیروز، ویراستار. اطاق آبی. به کوشش پروانه سپهری. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. ص. ۱۲۵. شابک ۹۶۴-۶۷۳۶-۲۰-۳.
 3. «زندگی خوابها». سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. دریافت‌شده در ۱ ژانویه ۲۰۲۰.
 4. «آوار آفتاب». سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. دریافت‌شده در ۱ ژانویه ۲۰۲۰.
 5. سپهری، سهراب (۱۳۸۲). سیار، پیروز، ویراستار. اطاق آبی. به کوشش پروانه سپهری. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. ص. ۱۲۶. شابک ۹۶۴-۶۷۳۶-۲۰-۳.
 6. «حجم سبز (۱۳۴۱–۱۳۴۶)». سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. دریافت‌شده در ۱ ژانویه ۲۰۲۰.
 7. سپهری، سهراب (۱۳۸۲). سیار، پیروز، ویراستار. اطاق آبی. به کوشش پروانه سپهری. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه. ص. ۱۲۸. شابک ۹۶۴-۶۷۳۶-۲۰-۳.
 8. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), House of Kashan". Christies. Archived from the original on 26 July 2018. Retrieved May 15, 2018.
 9. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Landscape with Houses". Christies. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 15, 2018.
 10. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
 11. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled (from the Abstract series)". Christies. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 15, 2018.
 12. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
 13. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
 14. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
 15. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled (from the Tree Trunks series)". Christies. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 15, 2018.
 16. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
 17. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled (from the Trees series)". Christies. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 15, 2018.
 18. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled (from the Trees series)". Christies. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 15, 2018.
 19. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled (The Glade)". Christies. Archived from the original on 26 July 2018. Retrieved May 15, 2018.
 20. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
 21. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled". Christies. Archived from the original on 26 July 2018. Retrieved May 15, 2018.
 22. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled". Christies. Archived from the original on 26 July 2018. Retrieved May 15, 2018.
 23. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled". Christies. Archived from the original on 26 July 2018. Retrieved May 15, 2018.
 24. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
 25. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
 26. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled". Christies. Archived from the original on 26 July 2018. Retrieved May 15, 2018.
 27. "Untitled by Sohrab Sepehri on artnet Auctions". Artnet. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 15, 2018.
 28. "سهراب سپهری (1359-1307) – Tehran Auction". Tehran Auction. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 29. "Leland Little Auctions". lelandlittle.com. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 15, 2018.
 30. "Sohrab Sepehri – Exhibitions". Leila Heller Gallery. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 15, 2018.
 31. "Sohrab Sepehri – Exhibitions". Leila Heller Gallery. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 32. "Sohrab Sepehri – Exhibitions". Leila Heller Gallery. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 33. "Sohrab Sepehri – Exhibitions". Leila Heller Gallery. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 34. "Sohrab Sepehri – Exhibitions". Leila Heller Gallery. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 35. "Sohrab Sepehri – Exhibitions". Leila Heller Gallery. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 36. "Sohrab Sepehri – Exhibitions". Leila Heller Gallery. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 37. "Sohrab Sepehri – Exhibitions". Leila Heller Gallery. Archived from the original on 15 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 38. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 39. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 40. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 41. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 42. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 43. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 44. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 45. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 46. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 47. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 48. "Heilbrunn Timeline of Art History/". Metropolitan Museum of Art. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 49. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled". Christies. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 50. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled". Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 51. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled". Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 52. "سهراب سپهری (1359-1307) – Tehran Auction". Tehran Auction. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 53. "سهراب سپهری (1359-1307) – Tehran Auction". Tehran Auction. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 54. "سهراب سپهری (1359-1307) – Tehran Auction". Tehran Auction. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 55. "سهراب سپهری (1359-1307) – Tehran Auction". Tehran Auction. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 56. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) The Hanging Clothes". Bonhams. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 57. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Untitled (Abstract Flora and Fauna)". Bonhams. Archived from the original on 17 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 58. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Untitled (From the Abstract Series)". Bonhams. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 59. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Untitled (from the abstract series)". Bonhams. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 60. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Kashan". Bonhams. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 61. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Untitled". Bonhams. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 62. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Untitled". Bonhams. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 63. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980) Abstract Composition in Grey". Bonhams. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 64. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Untitled,". m2.bonhams.com. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 65. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Untitled". Bonhams. Archived from the original on 17 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 66. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Abstract Composition with Blue (Size of Image with backing: 25 x 25 Size of Image: 16 x 16)". m2.bonhams.com. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 67. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iran, 1928–1980) Untitled,". Bonhams. Archived from the original on 17 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 68. "Bonhams: Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980) Abstract Composition in Sienna". Bonhams. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 69. "Sohrab Sepehri | Untitled (1959–1963)". Artsy. Archived from the original on 17 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 70. "Sohrab Sepehri | Untitled (1970)". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 71. "Sohrab Sepehri | Untitled (ca. 1960) | Artsy". Artsy. Archived from the original on 16 May 2018. Retrieved May 16, 2018.
 72. "Sohrab SEPEHRI [iranien] Composition, vers 1965 Technique mixte sur&h". Ader-Paris. Archived from the original on 17 May 2018. Retrieved May 17, 2018.
 73. "Untitled by Sohrab Sepehri | Blouin Art Sales Index". blouinartsalesindex.com. Archived from the original on 17 May 2018. Retrieved May 17, 2018.
 74. "Untitled by Sohrab Sepehri | Blouin Art Sales Index". blouinartsalesindex.com. Archived from the original on 17 May 2018. Retrieved May 17, 2018.
 75. "Sohrab Sepehri (Iranian, 1928–1980), Untitled (From the Trees series)". Archived from the original on 19 May 2018. Retrieved May 18, 2018.
 76. سپهری، ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا و طرح‍ه‍ای س‍ه‍راب س‍پ‍ه‍ری، ۱۷.
 77. سپهری، ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا و طرح‍ه‍ای س‍ه‍راب س‍پ‍ه‍ری، ۲۱۴.

منابعویرایش

سپهری، سهراب (۱۳۹۱). نقاشیها و طرحهای سهراب سپهری. گردآوری و تنظیم پیروز سیار. تهران: سروش. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۱۲-۰۲۹۷-۴.

پیوند به بیرونویرایش