فهرست ابزارهای یونیکس

این فهرستی از ابزارهای یونیکس مشخص شده توسط IEEE Std 1003.1-2008، که قسمتی از Single UNIX Specification] (SUS)] است. این ابزارهای می‌توانند بر سیستم‌ عامل‌ های یونیکس و اکثر سیستم‌ عامل‌ های شبه‌ یونیکس یافت شوند.

فهرست ویرایش

IEEE Std 1003.1-2008 utilities
نام رده توضیحات اولین دیده شدن
admin SCCS ایجاد و مدیریت پرونده های SCCS
alias Misc تعریف یا نمایش aliases
ar ایجاد و نگهداری آرشیو کتابخانه
asa پردازش متن تفسیر نویسه های کنترلی
at مدیریت پردازش اجرای یک دستور پس از یک مدت زمان Version 7 AT&T UNIX
awk پردازش متن بررسی الگو و زبان پردازش
basename سیستم فایل نمایش بخشی از مسیر یک پرونده
batch مدیریت پردازش زمان بندی و قرار دادن در صف برای دستورات اجرایی
bc Misc زبان محاسبات ریاضی با دقت ثابت
bg مدیریت پردازش اجرای پردازش ها در پس زمینه
c99 پرنامه نویسی C کامیایل کردن برنامه C
cal Misc نمایش دادن تقویم Version 5 AT&T UNIX
cat سیستم فایل نمایش و الحاق پرونده ها Version 1 AT&T UNIX
cd تغییر دادن شاخه جاری
cflow برنامه نویسی C Generate a C-language flowgraph
chgrp سیستم فایل تغییر دادن گروه مالک یک پرونده
chmod تغییر حالت ها ویژگی ها و دسترسی های یک پرونده Version 1 AT&T UNIX
chown تغییر مالک فایل
cksum محاسبه و نمایش چک سام پرونده (ها) 4.4BSD
cmp مقایسه دو پرونده Version 1 AT&T UNIX
comm پردازش متن انتخاب یا رد کردن سطر های مشترک بین دو فایل Version 4 AT&T UNIX
command Shell Programming اجرای یک دستور ساده
compress سیستم فایل فشرده سازی داده 4.3BSD
cp رونوشت از پرونده Version 1 AT&T UNIX
crontab Misc زمان بندی دوره ای برای فرایند ها
csplit پردازش متن جدا کردن پرونده ها بر اساس محتوا PWB UNIX
ctags برنامه نویسی C Create a tags file 3.0BSD
cut Shell Programming برش بخش های انتخاب شده از هر خط یک پرونده
cxref برنامه نویسی C Generate a C-language program cross-reference table
date Misc نوشتن تاریخ و ساعت Version 1 AT&T UNIX
dd سیستم فایل تبدیل و رونوشت از یک پرونده
delta SCCS Make a delta (change) to an SCCS file
df سیستم فایل گزارش فضای خالی دیسک Version 1 AT&T UNIX
diff پردازش متن مقایسه دو پرونده
dirname سیستم فایل نمایش بخشی از مسیر یک پرونده
du برآورد استفاده از فضای پرونده Version 1 AT&T UNIX
echo Shell programming نوشتن آرگومان در خروجی استاندارد
ed پردازش متن ویرایشگر متن استاندارد Version 1 AT&T UNIX
env Misc تنظیم (متغیر) محیطی برای اجرای فرمان یا نمایش متغیر های محیطی
ex پردازش متن ویرایشگر متن BSD
expand تبدیل جهش (Tab) ها به فاصله
expr Shell Programming Evaluate arguments as an expression
false بازگرداندن مقدار false
fc Misc پردازش فهرست تاریخچه دستورات
fg مدیریت پردازش اجرای فرایند ها در پیش زمینه
file سیستم فایل تعیین نوع پرونده Version 4 AT&T UNIX
find یافتن پرونده ها Version 1 AT&T UNIX
fold پردازش متن Filter for folding lines
fort77 FORTRAN77 Programming کامپایلر فورترن
fuser Process Management List process IDs of all processes that have one or more files open
gencat Misc Generate a formatted message catalog
get SCCS Get a version of an SCCS file
getconf Misc دریافت متغیر های پیکربندی
getopts Shell Programming Parse utility options
grep Misc جستجوی پرونده (ها) برای یک متن
hash Remember or report utility locations
head Text processing نمایش سطر های نخست یک پرونده PWB UNIX[نیازمند منبع]
iconv Codeset conversion
id Misc نمایش هویت کاربر 4.4BSD
ipcrm Remove a message queue, semaphore set, or shared memory segment identifier
ipcs Report interprocess communication facilities status
jobs Process Management نمایش وضعیت فرایند های جلسه کنونی
join Text Processing Merges two sorted text files based on the presence of a common field
kill Process Management قطع کردن یا فرستادن سیگنال به فرایند Version 3 AT&T UNIX
lex C Programming Generate programs for lexical tasks
link Filesystem ایجاد یک پیوند سخت به یک پرونده Version 1 AT&T UNIX
ln پیوند پرونده ها
locale Misc دریافت اطلاعات مربوط به موقعیت
localedef تعریف موقعیت برای محیط سامانه
logger Shell programming گزارش پیام ها
logname Misc نمایش نام ورود کاربر 4.4BSD
lp Text Processing ارسال پرونده به یک چاپگر
ls Filesystem نمایش محتویات یک شاخه Version 1 AT&T UNIX
m4 Misc Macro processor PWB UNIX
mailx پردازش پیام ها Version 1 AT&T UNIX
make Programming مدیریت، به روز آوری و بازتولید گروهی از پرونده های مربوط به برنامه
man Misc راهنمای کاربر برای یک برنامه
mesg پذیرفتن یا رد کردن پیام ها Version 1 AT&T UNIX
mkdir سیستم فایل ایجاد شاخه
mkfifo Filesystem Make FIFO special files 4.4BSD
more پردازش متن نمایش پرونده ها به صورت صفحه به صفحه
mv سیستم فایل انتقال پرونده ها Version 1 AT&T UNIX
newgrp Misc تغییر به یک گروه جدید Version 6 AT&T UNIX
nice مدیریت پردازش ابزاری برای تغییر مقدار nice برای فرایند Version 4 AT&T UNIX
nl Text Processing Line numbering filter
nm C Programming نوشتن فهرستی از آبجکت‌فایل
nohup Process Management ابزاری برای جلوگیری از hangups
od Misc Dump files in various formats Version 1 AT&T UNIX
paste Text processing Merge corresponding or subsequent lines of files Version 32V AT&T UNIX
patch Apply changes to files
pathchk Filesystem Check pathnames
pax Misc Portable archive interchange 4.4BSD
pr Text processing Print files Version 1 AT&T UNIX
printf Shell programming Write formatted output 4.3BSD-Reno
prs SCCS Print an SCCS file
ps مدیریت پردازش گزارش وضعیت فرایند Version 4 AT&T UNIX
pwd Filesystem نمایش شاخه جاری
qalter Batch Utilities Alter batch job
qdel Delete batch jobs
qhold Hold batch jobs
qmove Move batch jobs
qmsg Send message to batch jobs
qrerun Rerun batch jobs
qrls Release batch jobs
qselect Select batch jobs
qsig Signal batch jobs
qstat Show status of batch jobs
qsub Submit a script
read Shell Programming Read a line from standard input
renice Process Management Set nice values of running processes 4.0BSD
rm Filesystem پاک کردن محتویات شاخه Version 1 AT&T UNIX
rmdel SCCS Remove a delta from an SCCS file
rmdir Filesystem پاک کردن شاخه (خالی) Version 1 AT&T UNIX
sact SCCS Print current SCCS file-editing activity
sccs Front end for the SCCS subsystem
sed Text processing ویرایشگر جریان Version 7 AT&T UNIX
sh Shell programming Shell, مفسر استاندارد خط فرمان Version 7 AT&T UNIX (in earlier versions, sh was either the تامسون شل or the PWB shell)
sleep Shell programming Suspend execution for an interval Version 4 AT&T UNIX
sort Text Processing Sort, merge, or sequence check text files
split Misc Split files into pieces Version 3 AT&T UNIX
strings C Programming Find printable strings in files
strip Remove unnecessary information from executable files
stty Misc Set the options for a terminal
tabs Set terminal tabs PWB UNIX
tail Text processing Copy the last part of a file PWB UNIX[نیازمند منبع]
talk Misc Talk to another user 4.2BSD
tee Shell programming Duplicate standard input
test Evaluate expression
time Process Management زمان اجرای یک فرمان Version 3 AT&T UNIX
touch Filesystem Change file access and modification times Version 7 AT&T UNIX
tput Misc Change terminal characteristics System V
tr Text processing Translate characters Version 4 AT&T UNIX
true Shell programming Return true value
tsort Text processing Topological sort Version 7 AT&T UNIX
tty Misc نمایش نام پایانه جاری کاربر Version 1 AT&T UNIX
type Displays how a name would be interpreted if used as a command
ulimit Set or report file size limit
umask Get or set the file mode creation mask
unalias Remove alias definitions
uname نمایش نام سامانه PWB UNIX
uncompress Expand compressed data 4.3BSD
unexpand Text Processing Convert spaces to tabs 3.0BSD
unget SCCS Undo a previous get of an SCCS file
uniq Text Processing Report or filter out repeated lines in a file Version 3 AT&T UNIX
unlink Filesystem Call the unlink function Version 1 AT&T UNIX
uucp Network System-to-system copy
uudecode Decode a binary file 4.0BSD
uuencode Encode a binary file
uustat uucp status inquiry and job control
uux Process Management Remote command execution
val SCCS Validate SCCS files
vi Text processing ویرایشگر بصری (غیر خط فرمان) BSD
wait Process Management Await process completion
wc Text processing Line, word and byte or character count Version 1 AT&T UNIX
what SCCS Identify SCCS files
who System Administration Display who is on the system Version 1 AT&T UNIX
write Misc نوشتن در پایانه کاربران دیگر
xargs Shell Programming Construct argument lists and invoke utility PWB UNIX
yacc C Programming Yet another مترجم (رایانه) compiler
جی‌زیپ Text Processing فشرده سازی و استخراج پرونده ها

پیوند به بیرون ویرایش

منابع ویرایش