استان‌های ایتالیا


در زیر استان‌های ایتالیا بر پایه منطقه و به ترتیب حروف الفبا فهرست شده‌است.

آبروتزو ویرایش

 
استان‌های آبروتزو

آپولیا (Puglia) ویرایش

 
استان‌های آپولیا

باسیلیکاتا ویرایش

 
استان‌های باسیلیکاتا

کالابریا ویرایش

 
استان‌های کالابریا

کامپانیا ویرایش

 
استان‌های کامپانیا

امیلیا-رومانیا ویرایش

 
استان‌های امیلیا-رومانیا

فریولی ونتزیا جولیا ویرایش

 
استان‌های فریولی ونتزیا جولیا

لاتزیو ویرایش

 
استان‌های لاتزیو

لیگوریا ویرایش

 
استان‌های لیگوریا

لمباردی (Lombardia) ویرایش

 
استان‌های لمباردی

مارکه ویرایش

 
استان‌های مارکه

مولیز ویرایش

 
استان‌های مولیز

پیمونت (Piemonte) ویرایش

 
استان‌های پیمونت

ساردنی (Sardegna) ویرایش

 
استان‌های ساردنی

سیسیل (Sicilia) ویرایش

 
استان‌های سیسیل

ترنتینو آلتو آدیجه ویرایش

 
استان‌های ترنتینو آلتو آدیجه

توسکانی ویرایش

 
استان‌های توسکانی

اومبریا ویرایش

 
استان‌های اومبریا

ونتو ویرایش

 
استان‌های ونتو

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش