فهرست امپراتوران دودمان هان

امپراتوری هان (۲۰۲ ق.م. -۲۲۰ م) دومین دودمان تاریخ چین پس از دودمان چه این بود که به دنبال آن نیز دورهٔ سه امپراتوری آمد. دودمان هان به دو دورهٔ هان غربی (۲۰۲ ق.م. -۹ م) و هان شرقی (۲۵ م. -۲۲۰ م) تقسیم می‌شود که بین این دو عصر، دورهٔ دودمان زین (۹–۲۳ میلادی) قرار دارد.

امپراتوران هان غربی (۲۰۲ پ.م. تا ۹ میلادی)ویرایش

نام امپراتور نام شخصی نسبت خانوادگی دورهٔ حکومت
امپراتور همراه با
امپراتور گائوزو هان - لیو بانگ بنیانگذار دودمان ۲۰۲–۱۹۵ ق.م.
امپراتور هوی هان *تماماً با امپراتریس دواگر لو لیو یینگ پسر امپراتور گائوزو ۱۹۵–۱۸۸ ق.م.
امپراتور کیانشائو هان *تماماً با امپراتریس دواگر لو لیو گونگ پسر امپراتور هوی ۱۸۸–۱۸۴ ق.م.
امپراتور هئوشائو هان *تماماً با امپراتریس دواگر لو لیو هونگ پسر امپراتور هوی ۱۸۴–۱۸۰ ق.م.
امپراتور ون هان - لیو هنگ پسر امپراتور گائوزو ۱۸۰–۱۵۷ ق.م.
امپراتور جینگ هان - لیو چی پسر امپراتور ون ۱۵۷–۱۴۱ ق.م.
امپراتور وو هان - لیو چه پسر امپراتور جینگ ۱۴۱–۸۷ ق.م.
امپراتور ژائو هان *۸۷ تا ۸۶ با جین میدی

*۸۷ تا ۸۰ با شونگگوان جیه

*تماماً با هئو گوانگ

لیو فولینگ پسر امپراتور وو ۸۷–۷۴ ق.م.
مارکی هایهون *تماماً با هئو گوانگ لیو هه نوه امپراتور وو ۷۴ ق.م.
امپراتور شوان هان *۷۴ تا ۶۸ با هئو گوانگ

*تماماً با امپراتریس اعظم دواگر شانگگوان

لیو بینگ یی نوه امپراتور وو ۷۴–۴۹ ق.م.
امپراتور یوان هان - لیو شی پسر امپراتور شوان ۴۹–۳۳ ق.م.
امپراتور چنگ هان - لیو آئو پسر امپراتور یوان ۳۳–۷ ق.م.
امپراتور آی هان - لیو شین نوه امپراتور یوان ۷–۱ ق.م.
امپراتور پینگ هان *تماماً با وانگ مانگ لیو کان نوه امپراتور یوان ۱–۶ م.
روزی یینگ *تماماً با وانگ مانگ لیو یینگ نبیره امپراتور شوان ۶–۹ م.

امپراتوران دودمان زین (۹ تا ۲۳)ویرایش

نام امپراتور نام شخصی نسبت خانوادگی دوره حکومت
وانگ مانگ پسردائی امپراتور چنگ هان ۹–۲۳ م.

امپراتوران دودمان هان شوان (۲۳ تا ۲۵)ویرایش

نام امپراتور نام شخصی نسبت خانوادگی دوره حکومت
گنگشی امپراتور لیو شیو نوه ندیده امپراتور جینگ هان ۲۳–۲۵ م.

امپراتوران هان شرقی (۲۵ تا ۲۲۰)ویرایش

نام امپراتور نام شخصی نسبت خانوادگی دوره حکومت
امپراتور همراه با
امپراتور گوانگ‌وو هان - لیو شیو نوه ندیده امپراتور جینگ هان ۲۵–۵۷ م.
امپراتور مینگ هان - لیو ژوآنگ پسر امپراتور گوانگ‌وو ۵۷–۷۵ م.
امپراتور ژانگ هان - لیو دا پسر امپراتور مینگ ۷۵–۸۸ م.
امپراتور هه هان * ۸۸ تا ۹۵ با امپراتریس دواگر دو لیو ژائو پسر امپراتور ژانگ ۸۸–۱۰۶ م.
امپراتور شانگ هان * تماما با امپراتریس دواگر دنگ لیو هونگ پسر امپراتور هه ۱۰۶ م.
امپراتور آن هان *۱۰۶ تا ۱۲۱ با امپراتریس دواگر دنگ لیو هو نوه امپراتور ژانگ ۱۰۶–۱۲۵ م.
مارکی بیشیانگ *تماماً با امپراتریس دواگر یان جی لیو یی نوه امپراتور ژانگ ۱۲۵ م.
امپراتور شون هان - لیو بائو پسر امپراتور آن ۱۲۵–۱۴۴ م.
امپراتور چونگ هان *تماما با امپراتریس دواگر لیانگ لیو بینگ پسر امپراتور شون ۱۴۴–۱۴۵ م.
امپراتور ژی هان *تماما با امپراتریس دواگر لیانگ لیو زوآن نبیره امپراتور ژانگ ۱۴۵–۱۴۶ م.
امپراتور هوان هان *۱۴۶ تا ۱۵۰ با امپراتریس دواگر لیانگ لیو ژی نتیجه امپراتور ژانگ ۱۴۶–۱۶۸ م.
امپراتور لینگ هان *۱۶۸ تا ۱۷۲ با امپراتریس دواگر دئو لیو هونگ نتیجه امپراتور ژانگ ۱۶۸–۱۸۹ م.
لیو بیان *تماماً با امپراتریس دواگر هه

*تماماً با هه جین

لیو بیان پسر امپراتور لینگ ۱۸۹ م.
امپراتور شیان هان *۱۸۹ تا ۱۹۲ با دونگ ژئو

*۱۹۲ تا ۱۹۶ با لی جوه

*۱۹۶ تا ۲۲۰ با کائو کائو

لیو شیه پسر امپراتور لینگ ۱۸۹–۲۲۰ م.

منابعویرایش