فهرست امیران صفاری

فهرست امیران صفاری مربوط به امرای حکومت صفاریان است که دودمانی ایرانی بودند و بر بخش‌هایی از ایران و افغانستان و تاجیکستان و پاکستان کنونی حکومت می‌کردند. پایتخت صفاریان شهر زَرَنگ بود و آنان را از نوادگان ساسانیان می‌دانستند که پس از حمله اعراب به ایران به سیستان مهاجرت کرده بودند. در زمان صفاریان زبان فارسی زبان رسمی شد.

امیر صفاری
استانی/ایالتی
جزئیات
نخستین پادشاهیعقوب لیث
واپسین پادشاهخلف بن احمد
آغاز پادشاهی۸۶۱
پایان پادشاهی۱۰۰۲
سکونتگاه رسمیزرنج

فهرست امیران صفاریویرایش

تاریخ افغانستان
 
مرتبط:
آریانا · خراسان
خلاصهٔ تاریخ افغانستان
عصر سنگ در مناطق شمالی هندوکش (صدهزار تا چهارهزار سال پیش از میلاد)
عصر برنز و فرهنگ نیا-ایلامی در نیمروز (۱۸۰۰-۳۳۰۰ پ.م.)
عصر برنز و تمدن دره سند در مُندیگک قندهار (۱۸۰۰-۳۲۰۰ پ.م.)
عصر برنز و تمدن آمودریا در شمال افغانستان (۱۸۰۰–۲۱۰۰ پ.م.)
عصر برنز جدید و عصر آهن و ورود اقوام ایرانی‌تبار (۷۰۰-۱۷۰۰ پ.م.)
مادها (۷۲۸-۵۵۰ پ.م.)
هخامنشیان (۵۵۰–۳۳۰ پ.م.)
سلوکیان (۳۳۰-۱۵۰ پ.م.)
مائوریا (۳۰۵-۱۸۰ پ.م.)
دولت یونانی باختر (۲۵۶-۱۲۵ پ.م.)
دولت یونانی هند (۱۸۰-۱۳۰ پ.م.)
اشکانیان (۱۶۰ پ.م.-۲۲۵ م.)
هندوسکاها (سکاها) (۲۰-۹۰ پ.م.)
پادشاهی سورن/پَهلَوها (۲۰ پ.م.-۷۵ میلادی)
کوشانیان (۱۳۵ پ.م.-۲۴۸ م.)
ساسانیان (۲۳۰–۵۶۵ م.)
ساسانیان کوشانی (۲۴۸–۴۱۰)
کیداریان (۳۲۰–۴۶۵)
هپتالیان (۴۱۰–۵۵۷)
کابل‌شاهان (۵۶۵–۸۷۹)
خلفای راشدین (۶۴۲–۶۴۱ میلادی)
امویان (۶۶۱–۷۵۰)
عباسیان (۷۵۰–۸۲۱)
طاهریان (۸۲۱–۸۷۳)
صفاریان (۸۶۳–۹۰۰))
سامانیان (۸۷۵–۹۹۹)
غزنویان (۹۶۳–۱۱۸۷)
سلجوقیان (۱۰۳۷–۱۱۹۴)
غوریان (۱۱۴۹–۱۲۱۲)
خوارزمشاهیان (۱۰۷۷–۱۲۳۱)
ایلخانان (۱۲۵۸–۱۳۵۳)
کرتیان (۱۲۴۵–۱۳۸۱)
چغتائیان (۱۳۳۰-۱۳۸۱)
تیموریان (۱۳۷۰–۱۵۰۶)
گورکانیان (۱۵۰۱–۱۷۳۸)
صفویان (۱۵۱۰–۱۷۰۹)
هوتکیان (۱۷۰۹–۱۷۳۸)
افشاریان (۱۷۳۸–۱۷۴۷)

  کتاب ·   رده:تاریخ افغانستان ·   درگاه

لقب نام شخصی دوران حکومت
شروع حکومت با تصرف سیستان
امیر
صفار
یعقوب لیث ۸۶۱–۸۷۹ میلادی طاهریان را برانداخت
امیر عمرو لیث ۸۷۹–۹۰۱ میلادی از سامانیان شکست خورد و در زندان بغداد بدستور خلیفه عباسی کشته شد.
امیر
ابوحسن
طاهر بن محمد صفاری ۹۰۱–۹۰۸ میلادی از خلافت عباسیان، اطاعت ضمنی داشت.
امیر لیث بن علی بن لیث ۹۰۸–۹۱۰ میلادی
امیر محمد بن علی لیث ۹۱۰–۹۱۱ میلادی
امیر المعدل بن علیالمعضل ۹۱۱ میلادی
امیر
ابوحفص
عمرو بن یعقوب ۹۱۲–۹۱۳ میلادی
گرفتن قلمرو توسط سامانیان (۹۱۳–۹۲۲ میلادی)
امیر
ابوجعفر
احمد بن محمد بن خلف ۹۲۲–۹۶۳میلادی
امیر
ولی‌الدوله
خلف بن احمد ۹۶۳–۱۰۰۲ میلادی
سقوط توسط سلطان محمود غزنوی (۱۰۰۲ میلادی)