فهرست امیران صفاری

فهرست امیران صفاری مربوط به امرای حکومت صفاریان است که دودمانی ایرانی بودند و بر بخش‌هایی از ایران و افغانستان و تاجیکستان و پاکستان کنونی حکومت می‌کردند. پایتخت صفاریان شهر زَرَنگ بود و آنان را از نوادگان ساسانیان می‌دانستند که پس از حمله اعراب به ایران به سیستان مهاجرت کرده بودند. در زمان صفاریان زبان فارسی زبان رسمی شد.

امیر صفاری
استانی/ایالتی
جزئیات
اولین پادشاهیعقوب لیث
آخرین پادشاهخلف بن احمد
تأسیس۸۶۱
فروپاشی۱۰۰۲
سکونت‌گاهزرنج

فهرست امیران صفاریویرایش

تاریخ افغانستان
 
مرتبط:
آریانا · خراسان
خلاصهٔ تاریخ افغانستان

  کتاب ·   رده:تاریخ افغانستان ·   درگاه

لقب نام شخصی دوران حکومت
استقلال از خلافت عباسیان
امیر
صفار
یعقوب لیث ۸۶۱–۸۷۹ میلادی
امیر عمرو لیث ۸۷۹–۹۰۱ میلادی
امیر
ابوحسن
طاهر بن محمد صفاری ۹۰۱–۹۰۸ میلادی
امیر لیث بن علی بن لیث ۹۰۸–۹۱۰ میلادی
امیر محمد بن علی لیث ۹۱۰–۹۱۱ میلادی
امیر المعدل بن علیالمعضل ۹۱۱ میلادی
امیر
ابوحفص
عمرو بن یعقوب ۹۱۲–۹۱۳ میلادی
اشغال حکومت توسط سامانیان (۹۱۳–۹۲۲ میلادی)
امیر
ابوجعفر
احمد بن محمد بن خلف ۹۲۲–۹۶۳میلادی
امیر
ولی‌الدوله
خلف بن احمد ۹۶۳–۱۰۰۲ میلادی
تسخیر کامل توسط سلطان محمود غزنوی (۱۰۰۲ میلادی)