باز کردن منو اصلی

این فهرستی از همهٔ اهالی نیشابور است و دربرگیرندهٔ: زادگان نیشابور (برپایهٔ بخش‌بندی‌های سیاسی تاریخی)، باشندگان در نیشابور (نا-نیشابوری‌هایی که در آنجا بسیار زیسته‌اند)، درگذشتگان در نیشابور (آن‌هایی که در نیشابور خاک‌سپرده شده‌اند) می‌باشند. همچنین این فهرست ممکن است آن‌هایی که ریشهٔ نیشابوری دارند/داشته‌اند را دربرگیرد.


برپایهٔ سدهویرایش

برپایه سدهٔ میلادی و سده‌ای که بیشترین عمرِ فرد در آن گذشته.

سدهٔ پنجمویرایش

سدهٔ ششمویرایش

سدهٔ هفتمویرایش

سدهٔ هشتمویرایش

سدهٔ نهمویرایش

سدهٔ دهمویرایش

سدهٔ یازدهمویرایش

سدهٔ دوازدهمویرایش

سدهٔ سیزدهمویرایش

سدهٔ چهاردهمویرایش

سدهٔ پانزدمویرایش

سدهٔ شانزدهمویرایش

سدهٔ هفدهمویرایش

سدهٔ هجدهمویرایش

سدهٔ نوزدهمویرایش

سدهٔ بیستمویرایش

زادگان سال‌های سدهٔ بیستم

سدهٔ بیستم و یکمویرایش

زادگان دههٔ پایانی سدهٔ بیستم به بعد

فهرست فراوانی نام‌هاویرایش

منابعویرایش

  • تاریخ نیشابور، الحاکم تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی
  • تاربخ نیشابور، لاکهارت، ترجمه دکتر عباس سعیدی
  • تاریخ نیشابور، حاکم نیشابوری، به اهتمام ریچارد. ن. فرای، فرهنگ ایران زمین
  • تاریخ نیشابور، علی مؤید ثابتی، تهران، ۱۳۵۵
  • سرزمینهای خلافت‌شرقی، لسترنج
  • نیشابور شهر فیروزه، فریدون گرایلی
  • معجم الادبا از یاقوت حموی