فهرست ایدئولوژی‌های سیاسی

فهرستی از مکاتب، ایدیولوژی و خط‌فکری‌های رایج جریانات سیاسی

در اینجا فهرستی از مرام‌های سیاسی آمده‌است. شیوه‌های حکومت در کشورها و برنامهٔ حزب‌های سیاسی اغلب بر پایهٔ ایدئولوژی‌ای سیاسی پایه‌ریزی می‌شود.

اقتدارگریزی ویرایش

اقتدارگریزی بی‌قید ویرایش

اقتدارگریزی فردگرا ویرایش

اقتدارگریزی مذهبی ویرایش

اقتدارگریزی سوسیالیستی ویرایش

کمونیسم اقتدارگریز ویرایش

دیگر موردها ویرایش

کمونیسم ویرایش

مارکسیسم ویرایش

کمونیسم چپ‌گرا ویرایش

لنینیسم ویرایش

ضدیت با اصلاحات ویرایش

کمونیسم اقتدار گریز ویرایش

کمونیسم مذهبی ویرایش

• مارکسیسم اسلامی

محافظه‌کاری ویرایش

منطقه‌ای ویرایش

دیگر موردها ویرایش

محیط گرایی ویرایش

برابری جنسیتی ویرایش

حقوق زنان ویرایش

مردسالاری ویرایش

ماسکولیسم

پدرسالاری

لیبرالیسم ویرایش

کلی ویرایش

لیبرترینیسم ویرایش

سوسیالیسم لیبرترین ویرایش

لیبرترینیسم راست‌گرا ویرایش

دیگر موردها ویرایش

ملی‌گرایی ویرایش

ملی‌گرایی راست گرایانه ویرایش

منطقه‌ای ویرایش

صهیونیسم ویرایش

جنبش‌های هم‌شکلی ویرایش

ایدئولوژی‌های دینی ویرایش

اسلام ویرایش

مسیحیت ویرایش

یهودیت ویرایش

آیین بودایی ویرایش

آیین هندو ویرایش

آیین مورمونی ویرایش

آیین سیک ویرایش

جامعه‌گرایی ویرایش

سوسیالیسم آزادی‌گرا ویرایش

مارکسیسم آزادی‌گرا ویرایش

اقتدارگریزی سوسیال ویرایش

سوسیالیسم اصلاح طلب ویرایش

سوسیالیسم مردم‌سالار ویرایش

مردم‌سالاری سوسیال ویرایش

منطقه‌ها ویرایش

سوسیالیسم مذهبی ویرایش

دیگر موردها ویرایش

سوسیالیسم انقلابی ویرایش

مارکسیسم ویرایش

کمونیسم اقتدارگریز ویرایش

دیگر موردها ویرایش

پی‌نوشت و منبع ویرایش