فهرست ایدئولوژی‌های سیاسی

فهرستی از مکاتب، ایدیولوژی و خط‌فکری‌های رایج جریانات سیاسی

در اینجا فهرستی از مرام‌های سیاسی آمده‌است. شیوه‌های حکومت در کشورها و برنامهٔ حزب‌های سیاسی اغلب بر پایهٔ ایدئولوژی‌ای سیاسی پایه‌ریزی می‌شود.

اقتدارگریزیویرایش

اقتدارگریزی بی‌قیدویرایش

اقتدارگریزی فردگراویرایش

اقتدارگریزی مذهبیویرایش

اقتدارگریزی سوسیالیستیویرایش

کمونیسم اقتدارگریزویرایش

دیگر موردهاویرایش

کمونیسمویرایش

مارکسیسمویرایش

کمونیسم چپ‌گراویرایش

لنینیسمویرایش

ضدیت با اصلاحاتویرایش

کمونیسم اقتدار گریزویرایش

کمونیسم مذهبیویرایش

محافظه‌کاریویرایش

منطقه‌ایویرایش

دیگر موردهاویرایش

محیط گراییویرایش

برابری جنسیتیویرایش

حقوق زنانویرایش

مردسالاریویرایش

ماسکولیسم

پدرسالاری

لیبرالیسمویرایش

کلیویرایش

لیبرترینیسمویرایش

سوسیالیسم لیبرترینویرایش

لیبرترینیسم راست‌گراویرایش

دیگر موردهاویرایش

ملی‌گراییویرایش

ملی‌گرایی راست گرایانهویرایش

منطقه‌ایویرایش

صهیونیسمویرایش

جنبش‌های هم‌شکلیویرایش

ایدئولوژی‌های دینیویرایش

اسلامویرایش

مسیحیتویرایش

یهودیتویرایش

آیین بوداییویرایش

آیین هندوویرایش

آیین مورمونیویرایش

آیین سیکویرایش

جامعه‌گراییویرایش

سوسیالیسم آزادی‌گراویرایش

مارکسیسم آزادی‌گراویرایش

اقتدارگریزی سوسیالویرایش

سوسیالیسم اصلاح طلبویرایش

سوسیالیسم مردم‌سالارویرایش

مردم‌سالاری سوسیالویرایش

منطقه‌هاویرایش

سوسیالیسم مذهبیویرایش

دیگر موردهاویرایش

سوسیالیسم انقلابیویرایش

مارکسیسمویرایش

کمونیسم اقتدارگریزویرایش

دیگر موردهاویرایش

پی‌نوشت و منبعویرایش