فهرست ایدئولوژی‌های سیاسی

در اینجا فهرستی از مرام‌های سیاسی آمده‌است. شیوه‌های حکومت در کشورها و برنامهٔ حزب‌های سیاسی اغلب بر پایهٔ ایدئولوژی‌ای سیاسی پایه‌ریزی می‌شود.

اقتدارگریزی

اقتدارگریزی بی‌قید

اقتدارگریزی فردگرا

اقتدارگریزی مذهبی

اقتدارگریزی سوسیالیستی

کمونیسم اقتدارگریز

دیگر موردها

کمونیسم

مارکسیسم

کمونیسم چپ‌گرا

لنینیسم

ضدیت با اصلاحات

کمونیسم اقتدار گریز

کمونیسم مذهبی

محافظه‌کاری

منطقه‌ای

دیگر موردها

محیط گرایی

برابری جنسیتی

حقوق زنان

مردسالاری

ماسکولیسم

پدرسالاری

لیبرالیسم

کلی

لیبرترینیسم

سوسیالیسم لیبرترین

لیبرترینیسم راست‌گرا

دیگر موردها

ملی‌گرایی

ملی‌گرایی راست گرایانه

منطقه‌ای

صهیونیسم

جنبش‌های هم‌شکلی

ایدئولوژی‌های دینی

اسلام

مسیحیت

یهودیت

آیین بودایی

آیین هندو

آیین مورمونی

آیین سیک

جامعه‌گرایی

سوسیالیسم آزادی‌گرا

مارکسیسم آزادی‌گرا

اقتدارگریزی سوسیال

سوسیالیسم اصلاح طلب

سوسیالیسم مردم‌سالار

مردم‌سالاری سوسیال

منطقه‌ها

سوسیالیسم مذهبی

دیگر موردها

سوسیالیسم انقلابی

مارکسیسم

کمونیسم اقتدارگریز

دیگر موردها

پی‌نوشت و منبع