فهرست ایزدان ایرانی

آنچه اقوام آریایی (هندوایرانی) را در هزارهٔ دوم پیش از میلاد از تمامِ اقوام جهان باستان متمایز می‌سازد آن است که اینها برخلاف دیگر اقوام جهان هیچگونه عقاید بت پرستانه نداشتند بلکه خدایانشان عموماً ذاتهایی بودند که ما آن‌ها را «مظاهر طبیعت» می‌نامیم. مهمترین خدایان آریایی خورشید، ماه، سیارات، آذرخش و طوفان بودند و عموماً با القاب دَیوا (پارسی باستان: دَیوا-/daiva-٬ اوستایی:دَئیووا-/ daēuua-) و اَهورا (سانسکریت: اَسورا) مورد ستایش قرار می‌گرفتند. در فهرست زیر مهمترین ایزدان آریایی ایرانی آمده‌است.

فهرست ایزدان ایرانیویرایش

نام امروزی نام اوستایی نام فارسی باستان نام فارسی میانه شرح
مِهر میثره (Miθra) میترا (Mitra) - گرانقدر ترین و بزرگترینِ ایزدان ایرانی و هندی پیش از ظهور زرتشت است.[۱][۲]
ناهید - آناهیتا (Anāhitā) آناهید (ANĀHĪD) ایزدبانوی آب و باران و باروری است. «اَرِدوی سورا آناهیتا» (Arədvī Sūrā Anāhitā) ایزد معروف زرتشتی است که سورا بمعنای نیرومند و آناهیتا بمعنای ناآلوده (پاک و بی‌آلایش) است. همچنین آناهیتا همتای ایرانی آفرودیت، الههٔ عشق و زیبایی در یونان به‌شمار میرود.
ایندرا - - - ایزد جنگاوری. در اوستا برابر با دیو آمده‌است.
آذر آتَر (ātar) - - آتش. ایرانیان به چهار آخشیج (عنصر) آب، باد، خاک و آتش توجه بسیار داشتند و آن‌ها را می‌ستودند. در این میان آتش بیش از سه‌دیگر این آخشیجها در میان ایرانیان جای داشت.
بهرام ورثرَینه (Vərəθraγna) - وَرَهران (Warahrān) یا وَهران (Wahrān) ایزد پیروزی.ورثرغنه یا بهرام ایزد جنگ و جنگاوری است و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می‌باشد.[۳]
وای وایو (Vāyu) - - ایزد باد.
تیر تیشتریه (Tishtrya) - تیشتر (Tishtar) ایزد نگهبان باران
هوم هئومه (Haoma) - - نام نوعی شراب که که به ویژه در میان روحانیان ایرانی پیش از دوران زرتشت به کار میرفت.

یکی دیگر از خدایان ایران باستان"سور"نام داشت که خدای جشن و پایکوبی بود.نام کشور "سوریه"از این خدا است و نور نشانه ی اوست.به همین دلیل تنها ایرانیان به هنگام دیدن روشنایی یل نور صلوات می فرستند.[نیازمند منبع]

واژگان و مفاهیم هم‌ریشه در ادیان هندوایرانیویرایش

فهرست زیر واژگان و مفاهیم هم‌ریشه را در ادیان هندوایرانی نشان می‌دهد که از راه تحلیل زبان‌شناسی در ریگ‌ودا و اوستا گردآوری شده‌است.

واژهٔ هندوایرانی واژهٔ ودایی واژهٔ اوستایی معنی مشترک
*اَپ (ap) آپ (āp) آپ (āp) "آب،" آپاس (āpas) "آب‌ها"
  آپام نپات (Apām Napāt) آپام نپات "سرچشمهٔ آب‌ها"
*اَریامَن (aryaman) اریامن ائیریامن "رامش‌دهندهٔ آریایی‌ها"
*رتا (rta) رتا (rta) اَشَه/اَرتَه (asha/arta) "راستی و درستی"
*اَثَر-وَن- (athar-van-) اَثَروَن اَثرَوُوَن (āϑrauuan) "پیشوا"؛ با واژهٔ اوستایی آذر (-ātar) بمعنای "آتش" اشتباه نشود.[۴]
*اَزی (azi) اَهی اَژی "اژدها، مار"، "افعی"
*دَیوا (daiva) دیوا دَئیووَه (daēuua) نام خدا یا ایزد نزد اقوام هندوایرانی
*مَنو (manu) مَنو مَنو "بشر، انسان"
*می-ترا- (mi-tra-) میترا میثرَه (Miθra) "سوگند، عهد و پیمان"
*اَسورا (asura) اسورا اهوره (اهورا) نام خدا یا ایزد نزد اقوام هندوایرانی
*سَروَتات (sarvatāt) سَروَتات هَئورووَتات (Hauruuatāt) "بی عیب و نقص"، "فرآراستگی"؛ هَئورووَتات در فارسی امروز، خرداد که نام سومین ماه از سال خورشیدی است.
*سَرَس-وَنتِ-یه (saras-vnt-ih) سَرَسوَتی هَرَخوائیتی (Haraxᵛaitī) (اَرِدوی سورا آناهیتا) رودی بحث‌انگیز (معمولا افسانه‌ای پنداشته می‌شود)، ایزد رودخانه
*سو-مَه- (sau-ma-) سوما (soma) هَئومَه (haoma) نام درختی است.
*سوَ(ه)ر- (sva(h)r-) سوَر هوَر، خوَر آفتاب، خورشید؛ هم‌ریشه با واژهٔ یونانی هِلیوس، لاتین sol
*ور-ترَه- (vr-tra-) ورتره- (Vrtra-) ورثرَه (vərəθra) (مقایسه شود با ورثرَینَه (Vərəθraγna)) "رهگیر"؛ ورثرینه همان بِهرام در فارسی امروز است.
*یاما (yama) یاما ییمَه (Yima) پسر ایزد آفتاب ویوَسوَنت/ویووَه‌هووَنت Vivasvant/Vīuuahuuant، همان جمشید پادشاه پیشدادی
*یج-نا- (yaj-na-) یجنا یسنه، خویشاوند است با: یَزَتَه "پرستش، قربانی، نذر"

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

پانویسویرایش

  1. تاریخ ایران باستان/ پیرنیا، حسن،(مشیرالدوله)/ سه جلدی/ چاپ سوم 1396/ انتشارات نیک فرجام.
  2. «بحث: مهر(ایزد)».
  3. «بهرام».
  4. دانشنامه ایرانیکا، سرواژهٔ "ĀΘRAVAN-"