فهرست تاریخ‌نگاران ارمنی

در زیر فهرست تاریخ‌نگاران ارمنی‌ آورده شده است

آویرایش

نیکلاس آدونتس
آگاتانگلوس
قِوُند آلیشان
آرمن آیوازیان
گابریل آیوازیا

الفویرایش

باگرات اولوبابیان
آراکل باباخانیان

بویرایش

پویرایش

وارتانس پاپازیان
آرا پاپیان
غازار پاربتسی

تویرایش

آنری ترویا

جویرایش

چویرایش

حویرایش

آرمن حق‌نظریان

خویرایش

دویرایش

واهاگن دردریان
گریگوری دژانشیف

زویرایش

سویرایش

گاگیک سارگسیان
آنانیا شیراکاتسی

شویرایش

غویرایش

قویرایش

کویرایش

آرمن کیراکوسیان
آشخاربک کالانتار
سامول کاراپتیان

گویرایش

آبراهام گیولخاندانیان
روبن گاسپاریان

مویرایش

نویرایش

هویرایش

یویرایش

سورن یرمیان

منابعویرایش

پیوندویرایش