فهرست تاریخ‌نگاران ایرانی

به هر تاریخ‌نویس در بخش مربوط به زمان آغاز کارش اشاره شده است.

تاریخ‌نویسان قدیمی (پیش از مشروطه)ویرایش

سده یکم تا چهارم خورشیدیویرایش

سده پنجم و ششم خورشیدیویرایش

سده هفتم تا نهم خورشیدی (دوران مغول و تیموری)ویرایش

سده دهم و یازدهم خورشیدیویرایش

دوران صفویهویرایش

دوران افشاریهویرایش

سدهٔ دوازدهم و سیزدهم خورشیدیویرایش

تاریخ‌نویسان معاصر (سده کنونی) (پس از مشروطه)ویرایش

از مشروطه تا ۱۳۲۰ خورشیدیویرایش

از ۱۳۲۰ خورشیدی تا کنونویرایش

یونس پارسا بناب (تاریخ احزاب سیاسی ایران در دو مجلد: از مشروطه تا انقلاب 57 و از انقلاب 57 به بعد )